บัญชีเบื้องต้น(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงอรพิชชา พรหมพิทักษ์กุลม. 2/10
2.เด็กชายศิขเรศ ศิโรเวฐน์พงศ์ม. 2/11
3.เด็กชายปราการ บุญใสม. 2/11
4.เด็กชายภูวดล สวัสดิ์มงคลกุลม. 2/11
5.เด็กชายพัฒนศิลป์ ศรีศุภนิมิตกุลม. 2/11
6.เด็กชายนิติภูมิ ลอยรัตน์ม. 2/11
7.เด็กชายจิตรภาณุ เปล่งสะอาดม. 2/11
8.เด็กชายอดิศักดิ์ เพ็งบุบผาม. 2/11
9.เด็กชายวุฒิภาพ จิตตั้งสกุลม. 2/11
10.เด็กชายณัฐวุฒิ มณีวรรณ์ม. 2/11
11.เด็กหญิงศศิญากรณ์ รักสุจริตม. 2/11
12.เด็กหญิงสัณฑ์ศรัณย์ งามสมชัยม. 2/11
13.เด็กหญิงรักษิกา จันทร์มณีม. 2/11
14.เด็กหญิงกุลิสรา อุ่นสมัยม. 2/13
15.เด็กหญิงญานิศา ศรีเมืองบุญม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22272

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา