ออกแบบดีไซน์1(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอรรถรัตน์ งามขำม. 1/12
2.เด็กหญิงวชิราภรณ์ คล่ำคงม. 1/14
3.เด็กหญิงวิภาณี ทองใบม. 1/14
4.เด็กหญิงสุธีรา ราโชกาญจน์ม. 1/14
5.เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองใบม. 1/14
6.เด็กหญิงขนิษฎา ดวงศรีม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21203

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์