สร้างสรรค์งานประดิษฐ์(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอัครวัฒน์ ช่างนาคม. 2/11
2.เด็กหญิงขนิษฐา แถวอินทร์ม. 2/11
3.เด็กหญิงกมลรส เปรมปรีดาม. 2/11
4.เด็กหญิงรักษิกา จันทร์มณีม. 2/11
5.เด็กหญิงสิริกัลยา อินธิจักร์ม. 2/11
6.เด็กหญิงอรีรัตน์ วงศ์ใจมาม. 2/11
7.เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสียงไพเราะม. 2/11
8.เด็กหญิงจารุวรรณ เนียมภารม. 2/11
9.เด็กหญิงพิตฐินันท์ กลิ่นสุคนธ์ม. 2/11
10.เด็กหญิงสุวรรณา รุ่งศรีม. 2/11
11.เด็กหญิงชวิศา คุณากรม. 2/12
12.เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สุทาบุญม. 2/12
13.เด็กชายณัฐพล บุตรสอนม. 2/13
14.เด็กชายเพชรชระ สวยสดม. 2/13
15.เด็กชายราชพฤกษ์ พุ่มศรีม. 2/13
16.เด็กหญิงจิราพัชร พงษ์จิระศักดิ์ม. 2/13
17.เด็กหญิงศลิษา ชูสุวรรณ์ม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22204

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางชนิษฎา ธรรมชาติ