งานกระดาษ1(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภัทรพล ใจบุญม. 3/11
2.เด็กหญิงขนิษฐา แถวอินทร์ม. 3/11
3.เด็กหญิงชลิตาพร หมอยาม. 3/11
4.เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสียงไพเราะม. 3/11
5.เด็กหญิงรัตติยา หลีน้อยม. 3/12
6.เด็กหญิงณัฎฐิดา เทพีม. 3/13
7.เด็กชายเตชินท์ มาเจริญม. 3/14
8.เด็กชายธนารักษ์ พัดทองม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20215

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ