ออกแบบดีไซน์1(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธันยากานต์ ศิรทิพย์ชุติกุลม. 1/8
2.เด็กหญิงณิชา ไชยะโพธิ์ม. 1/10
3.เด็กหญิงธวัลพร ภู่กำจัดม. 1/10
4.เด็กหญิงธมนชนก ผดุงกลิ่นม. 1/10
5.เด็กหญิงพรรณวษา จาดจ่างม. 1/10
6.เด็กหญิงปณิสรา ธาระวัยม. 1/11
7.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิริเรืองฤทธาม. 1/11
8.เด็กหญิงณัฐนันท์ สกุลดำรงค์พานิชม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21203

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์