บัญชีเบื้องต้น(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศิวัช บุญรอดม. 2/7
2.เด็กชายจิรสิน สีหล้าม. 2/7
3.เด็กชายฐานุวัชร์ ธนโชคศิริรัตน์ม. 2/7
4.เด็กชายชัชชินท์ นวเพ็ญกุลม. 2/7
5.เด็กชายพานพบ สาริสระม. 2/7
6.เด็กชายพันธวัสส์ ใจชอบธรรมม. 2/7
7.นางสาวสิริพักตร์ ประเสริฐสุขม. 2/7
8.เด็กหญิงชยาภรณ์ ยอดยศม. 2/7
9.เด็กชายธนบดี นนทรีย์ม. 2/9
10.เด็กหญิงสุธินันท์ ศรีนิลม. 2/9
11.เด็กหญิงศริญญา สิงหปุรางกูรม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22272

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา