รำวงมาตรฐาน(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกุลิสรา ทองสมม. 3/10
2.เด็กหญิงวริศรา เข็มทองม. 3/10
3.เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สุทาบุญม. 3/12
4.เด็กชายจารุพัฒน์ สร้อยนาคม. 3/13
5.เด็กชายจิราวัฒน์ ผายสุวรรณม. 3/13
6.เด็กหญิงธัชชา สุขเกษมม. 3/14
7.เด็กหญิงอนันตญา พรมโสภาม. 3/14
8.เด็กหญิงชนัฐดา นิลทองม. 3/14
9.เด็กหญิงภัฏธนรัชต์ เกตุแก้วม. 3/14
10.เด็กหญิงพันธสา อิ่มโอฐม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20219

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวขวัญรัตน์ ปัญญาใส