งานธุรกิจ1 1y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายญาณวรรธน์ ศรีบุศยดีม. 1/10
2.เด็กชายนันทิพัฒน์ อุตมะม. 1/10
3.เด็กหญิงคณัสนันท์ ศรีโคตรม. 1/10
4.เด็กหญิงสรัลวลัย เทียนไทยม. 1/10
5.เด็กหญิงศศิกรานต์ ปรางค์ทองม. 1/10
6.เด็กชายจิตรภาณุ เปล่งสะอาดม. 1/11
7.เด็กชายอดิศักดิ์ เพ็งบุบผาม. 1/11
8.เด็กชายสิทธวีร์ บุญเกิ่งม. 1/11
9.เด็กชายณัฐวุฒิ มณีวรรณ์ม. 1/11
10.เด็กชายธนกฤต ทาเอื้อม. 1/11
11.เด็กชายเศรษฐภัทร์ ศิริฉายวัฒนกุลม. 1/11
12.เด็กชายปิติกร แซ่หลิ่วม. 1/13
13.เด็กชายชิศณุพงศ์ ปะนะมังม. 1/13
14.เด็กชายเจษฏา นามทะปัดม. 1/13
15.เด็กชายกฤติภูมิ จันทร์เจริญกิจม. 1/14
16.เด็กชายพุทธินันท์ วุฒิวรญาพิศุทธ์ม. 1/14
17.เด็กชายกฤติน อึ้งรัตนชัยม. 1/14
18.เด็กชายจิตริน สุวรรณไตรม. 1/14
19.เด็กชายพุทธชาต จู้ฉิ้มม. 1/14
20.เด็กชายฤทธิภูมิ ทองเฉลิมม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21205

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • ครูธาริกา ภูมิสถาน