งานกระดาษ1(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐนนท์ วงศ์หนองแวงม. 3/7
2.เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุขม. 3/7
3.เด็กชายอินทนนท์ พัวพงษ์ไพโรจน์ม. 3/7
4.เด็กชายปองพนธ์ ปาลกะวงศ์ม. 3/7
5.เด็กชายภูผา ก้องกังวาลนทีม. 3/7
6.เด็กชายณัฐภาส เรียงเงินม. 3/7
7.เด็กหญิงวรรณวิษา ชัยสามหมอม. 3/7
8.เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิม. 3/8
9.เด็กหญิงอนัตตา เกตุบุญเลี้ยงม. 3/8
10.เด็กหญิงปาณิสรา รักความสุขม. 3/8
11.เด็กหญิงสาธิตา จินพละม. 3/8
12.เด็กชายนพวิช อินอ่อนม. 3/9
13.เด็กชายพรพรหม นันแก้วม. 3/9
14.เด็กหญิงณัฐณิสา นิจชินม. 3/9
15.เด็กหญิงธนิดา คงปราโมทย์ม. 3/9
16.เด็กหญิงอภิชญา นาคยศม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20215

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ