การสร้างเว็บไซต์ 3x

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายศิวดล ศรีอุบลม. 3/6
2.นางสาวธิดารัตน์ โคตรภักดีม. 3/8
3.เด็กหญิงปวันรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยาม. 3/8
4.นางสาวเพ็ญนภา พรมโคตรม. 3/8
5.เด็กหญิงสตาริศา โยทองยศม. 3/8
6.เด็กหญิงสาริศา ศรีตะวันม. 3/8
7.นายคณิต ปิงหาญม. 3/9
8.นายชิษณุพงศ์ วันคนองกิจม. 3/9
9.นายประเสริฐกมล พูลสุขม. 3/9
10.เด็กชายไพศาล ดวงล้อมจันทร์ม. 3/9
11.นายรัชพล สืบสายม. 3/9
12.เด็กชายรัฐธนินท์ บวรเรืองศักดิ์ม. 3/9
13.เด็กชายวัสนกร กุดนาน้อยม. 3/9
14.นายวิทยา จำมาม. 3/9
15.นายศิริพงศ์ แก่นจันทร์ม. 3/9
16.นายสุคนธิ์ คันศรม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23241

จำนวนที่รับ

18 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • ครูดาวประกาย ทาธง