เครื่องหอม(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกรกมล เหมือนสังข์ดีม. 3/11
2.เด็กหญิงอิศราภรณ์ กูกขุนทดม. 3/11
3.เด็กหญิงกมลวรรณ สว่างกมลม. 3/11
4.เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองหล่อม. 3/11
5.เด็กหญิงภูริดา ยางงามม. 3/11
6.เด็กหญิงวรรณกานต์ วงศ์พัฒนาวุฒิม. 3/11
7.เด็กชายบูรณ์พิภพ เจริญสุขม. 3/12
8.เด็กหญิงกุลธิดา พึ่งสุขม. 3/12
9.เด็กหญิงจุฑามาศ สบายมิตรม. 3/12
10.เด็กหญิงฟ้าใหม่ เชื้อโตหลวงม. 3/12
11.เด็กหญิงจิดาภา มีนิลม. 3/13
12.เด็กหญิงนริศรา เชื้ออ่าวม. 3/13
13.เด็กหญิงคริสตพร มาชื่นม. 3/13
14.เด็กหญิงณัฐกมล คำก้อนม. 3/14
15.เด็กหญิงธัญลักษณ์ วรดีม. 3/14
16.เด็กหญิงภิญญาดา ชัยจรีนนท์ม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23264

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • ครูพูลสุข กุลจิรกาญจน์