การออกแบบเทคโนโลยี (3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 22 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธนโชติ แสงอำพันธ์ม. 3/9
2.เด็กหญิงธนธัช เสมศรีม. 3/9
3.เด็กหญิงธีรเมธ นิลพันธ์ม. 3/9
4.เด็กหญิงศุภกร ทัยคุปต์ม. 3/9
5.เด็กหญิงศุภเดช ธนภรดำรงชัยม. 3/9
6.เด็กหญิงฐิติรักษ์ จันทร์ดีม. 3/10
7.เด็กหญิงธิติวัฒน์ ยิ่งอุดมรัตน์ม. 3/10
8.เด็กหญิงปฏิพัทธ์ โนนตานอกม. 3/10
9.เด็กหญิงพีรณัฐ จิตพินิจธรรมม. 3/10
10.เด็กหญิงมนัสวีร์ ผุดวรรณาม. 3/10
11.เด็กหญิงศุภโชค กาญจนะม. 3/10
12.เด็กหญิงอธิราช คุ้มนวลม. 3/10
13.เด็กหญิงชวภัทร จันพลงามม. 3/11
14.เด็กหญิงณัฐชนน เศษสุวรรณม. 3/11
15.เด็กหญิงณัฐพงศ์ แย้มพงษ์ม. 3/11
16.เด็กหญิงศิวนาถ จันทร์เภาม. 3/11
17.เด็กหญิงสิทธิชัย ป้อมคำม. 3/11
18.เด็กหญิงสิทธิโชค เจ็กพูนม. 3/11
19.เด็กหญิงอธิชาติ เมฆปั่นม. 3/11
20.เด็กหญิงวชิรวิชญ์ จิรเศรษฐโชตน์ม. 3/11
21.เด็กหญิงชิษณุพงศ์ โสธรม. 3/13
22.เด็กหญิงยศกร เดิมสันเทียะม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23222

จำนวนที่รับ

22 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูศักดิ์ชัย ชมมาลี