การจักสานไม้ไผ่(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธนพร ปู่ครังม. 2/11
2.เด็กหญิงพีระภา ศรีไพบูลย์ม. 2/12
3.เด็กชายภาณุพงศ์ เนตรมณีม. 2/13
4.เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์เรืองฤทธิ์ม. 2/13
5.เด็กหญิงอรปรียา ประสพม. 2/13
6.เด็กหญิงเอมอร แก้วช่วยม. 2/13
7.เด็กหญิงสุทัตตา พรมธิราชม. 2/13
8.เด็กหญิงกุลิสรา อุ่นสมัยม. 2/13
9.เด็กหญิงวราทิพย์ หิรัญธัญญารัตน์ม. 2/13
10.เด็กหญิงปรารถนา ทรัพย์ประเสริฐม. 2/13
11.เด็กหญิงศิรภัสสร ยอดอินทร์ม. 2/13
12.เด็กหญิงญานิศา ศรีเมืองบุญม. 2/13
13.เด็กหญิงอัญชิสา บุญแพม. 2/13
14.เด็กชายณัฎฐพัชร รักนะม. 2/14
15.เด็กหญิงชนัฐดา นิลทองม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22267

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์