หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอินทนนท์ พัวพงษ์ไพโรจน์ม. 2/7
2.เด็กหญิงปัญญามณี มิ่งมงคลม. 2/7
3.เด็กชายวรทัต จิราพัชรสินม. 2/8
4.เด็กชายสุรศักดิ์ วงศ์สนิทม. 2/8
5.เด็กชายจิรายุ ธนสุวรรณธรม. 2/8
6.เด็กชายพชร เชียรวิจิตรม. 2/8
7.เด็กหญิงจิรภัทร เลาหรุ่งพิสิฐม. 2/8
8.เด็กหญิงกชนิภา เมฆดำรงค์ม. 2/8
9.เด็กหญิงฐานันตร์ อธิกเศวตพฤทธิ์ม. 2/8
10.เด็กหญิงพิมพิชชา ตันติวลัยรักษ์ม. 2/8
11.เด็กชายภัทราวุธ เสียงสวรรค์ม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22250

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางจินตนา รามศิริ