หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงประไพศรี ทวีศักดิ์ม. 3/12
2.เด็กหญิงอัญชลิกา บุญประเสริฐม. 3/12
3.เด็กหญิงตฤษณา แสงประจักษ์ม. 3/12
4.เด็กหญิงณัฏฐณิชา โรจน์ศิริสถิตย์ม. 3/12
5.เด็กหญิงจิตติมนต์ อมรรัตน์รุจีม. 3/12
6.เด็กหญิงอมรรัช สีหะวงษ์ม. 3/12
7.เด็กหญิงสายป่าน อุณวงค์ม. 3/13
8.เด็กหญิงขวัญพิชชา พิลัยม. 3/13
9.เด็กหญิงนพลดา พึ่งสุจริตม. 3/13
10.เด็กหญิงชุติมันต์ ฟักศิริม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20205

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายภากร ศิริโก