หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชนาธิป ปั๋นคำม. 2/10
2.เด็กชายชนาธิป เหว่าขจรม. 2/11
3.เด็กชายณัฐนนท์ สุขสมกิจม. 2/11
4.เด็กชายเศรษฐภัทร์ ศิริฉายวัฒนกุลม. 2/11
5.เด็กชายดิศรณ์ แจ้งสามศรีม. 2/12
6.เด็กชายชวนากร ทัศสอนม. 2/12
7.เด็กชายกันติชา สมอหอมม. 2/12
8.เด็กชายเจษฎา พูลเกตุม. 2/12
9.เด็กชายพีระพงศ์ เหรียญทองม. 2/12
10.เด็กชายนครินทร์ ชัยสิทธิ์ม. 2/12
11.เด็กชายศุภกฤต บุญพึ่งม. 2/12
12.เด็กหญิงกษมา อาษาพันธ์ม. 2/12
13.เด็กหญิงธัญลักษณ์ เฟื่องขจรม. 2/12
14.เด็กหญิงขวัญเนตร ถี่ถ้วนม. 2/12
15.เด็กชายสุรศักดิ์ ชาวนายกม. 2/13
16.เด็กชายธานินทร์ แพรประเสริฐม. 2/13
17.เด็กชายสุรเมธ นำพาม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22250

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางจินตนา รามศิริ