หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชัญญา ภารชาตรีม. 3/7
2.เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองแดงม. 3/7
3.เด็กหญิงญาณิศา เปียแก้วม. 3/7
4.เด็กหญิงกนิษฐา แถวอินทร์ม. 3/7
5.เด็กชายโชคเจริญ หีบเพชรม. 3/8
6.เด็กชายสุรศักดิ์ วงศ์สนิทม. 3/8
7.เด็กหญิงฐานันตร์ อธิกเศวตพฤทธิ์ม. 3/8
8.เด็กหญิงพิมพิชชา ตันติวลัยรักษ์ม. 3/8
9.เด็กหญิงกนกพร อังครัตนพิชัยม. 3/9
10.เด็กหญิงภัทรภร ภาคโพธิ์ม. 3/9
11.เด็กหญิงรสธร นุชทองม่วงม. 3/9
12.เด็กหญิงนาราภัทร บุญประเสริฐม. 3/9
13.เด็กหญิงณิชาดา พัชรสำราสุขม. 3/9
14.เด็กชายปิยวัฐ โวอ่อนศรีม. 3/10
15.เด็กชายอัครพล พุ่มสอาดม. 3/10
16.เด็กหญิงนรมน สิขเรศม. 3/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20205

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายภากร ศิริโก