การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวิชชานนท์ โอภาสม. 2/10
2.เด็กชายญาณวรรธน์ ศรีบุศยดีม. 2/10
3.เด็กหญิงกุลิสรา ทองสมม. 2/10
4.เด็กชายสิทธวีร์ บุญเกิ่งม. 2/11
5.เด็กชายนวภู แก้วกาญจน์ม. 2/13
6.เด็กชายธนรัตน์ ไชยทองศรีม. 2/13
7.เด็กชายณัฐรัจน์ กัจฉมาภรณ์ม. 2/13
8.เด็กชายพงศ์พัฒน์ รุจิเวชเกตุนทีม. 2/13
9.เด็กหญิงณัฎฐิดา เทพีม. 2/13
10.เด็กหญิงณิชมน โคตรเคนม. 2/13
11.เด็กหญิงธัชชา สุขเกษมม. 2/14
12.เด็กหญิงอนันตญา พรมโสภาม. 2/14
13.เด็กหญิงชนัฐดา นิลทองม. 2/14
14.เด็กหญิงภัฏธนรัชต์ เกตุแก้วม. 2/14
15.เด็กหญิงพันธสา อิ่มโอฐม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22224

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา