ดนตรีไทยตามความถนัด(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอภินันท์ อ่ำพาธม. 3/14
2.เด็กชายพุทธชาต จู้ฉิ้มม. 3/14
3.เด็กหญิงชญานิศ สิงหสุตม. 3/14
4.เด็กหญิงสิริลักษณ์ ศุนาลัยม. 3/14
5.เด็กหญิงชัญญา วุฒิธนานันท์ม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20224

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศิริ โชคสกุล