การใช้แหล่งเรียนรู้(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติพงษ์ สุคนธ์พงษ์เผ่าม. 1/11
2.เด็กชายชลธร ยิ่งเรงเริงม. 1/11
3.เด็กชายฐาปนา ชัยสุขม. 1/11
4.เด็กชายศุภณัฐ จันทรพิศม. 1/11
5.เด็กชายธมน เจริญผลม. 1/11
6.เด็กชายสุวรรณภูมิ แสงผลม. 1/11
7.เด็กชายธีรกานต์ สายสมบัติม. 1/11
8.เด็กชายพิเชษฐ์ สิทธิชัยม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20202

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ