สารน่ารู้(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 34 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณฐกร สีรยาภรณ์ม. 1/5
2.เด็กชายทินภัทร แก้วสีขาวม. 1/5
3.เด็กชายธนวิน สุทธิสุนทรม. 1/5
4.เด็กชายปภังกร เรืองสินม. 1/5
5.เด็กชายปัญญวัฒน์ นิธิประภาวัฒน์ม. 1/5
6.เด็กชายพงษ์ณภัทร ชื่นพลีม. 1/5
7.เด็กชายรัตนราช ลิ่มเศรษฐกานต์ม. 1/5
8.เด็กชายสวิส ครองยุติม. 1/5
9.เด็กหญิงเกวลิน ชำนาญยาม. 1/5
10.เด็กหญิงฐิฎาธร จันทร์โรจน์ม. 1/5
11.เด็กหญิงปาณิสรา มุทธาจรัสกุลม. 1/5
12.เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่เตียวม. 1/5
13.เด็กหญิงมนัสขวัญ ป้องขวาเลาม. 1/5
14.เด็กหญิงวีร์สุดา บูรณสุจริตม. 1/5
15.เด็กชายณภัทร วรศุภมงคลม. 1/6
16.เด็กชายนภทีป์ เพชรยาบาลม. 1/6
17.เด็กชายนริศ ธัญญการม. 1/6
18.เด็กชายนิจิตพงศ์ ทิพย์รักษ์ม. 1/6
19.เด็กชายพศิพงศ์ สิริธนิกเวทย์ม. 1/6
20.เด็กชายพีรวิชญ์ บุตรชีวันม. 1/6
21.เด็กชายสุธรรม เอี่ยมแสนอุดมม. 1/6
22.เด็กหญิงกิรณา พิพิธยากรม. 1/6
23.เด็กหญิงญาดา เปี่ยมเจริญม. 1/6
24.เด็กหญิงณิชาภัทร ปลอดภัยม. 1/6
25.เด็กหญิงดวงกมล มีวิริยกุลม. 1/6
26.เด็กหญิงธัญรดี ภู่เทพอมรกุลม. 1/6
27.เด็กหญิงนันท์นภัส อินทนชิตจุ้ยม. 1/6
28.เด็กหญิงนาตาลี จังคศิริม. 1/6
29.เด็กหญิงประทานพร ชูทองม. 1/6
30.เด็กหญิงปุญญาณัฐฐา สังวาลเพ็ชรม. 1/6
31.เด็กหญิงพิสุทธินี ศิริพูลม. 1/6
32.เด็กหญิงวิชญดา เพ็ญญะม. 1/6
33.เด็กหญิงศรสวย งามสกุลรุ่งโรจน์ม. 1/6
34.เด็กหญิงสุทธิดา จันแดงม. 1/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20202

จำนวนที่รับ

35 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ