การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศุภนันท์ เหลืองวุฒิธรรมม. 2/6
2.เด็กชายธรรมรักษ์ ยอดนางรองม. 2/9
3.เด็กชายณัฐภณ ทูคำมีม. 2/9
4.เด็กชายวชิรวิทย์ วัฒน์บำรุงสกุลม. 2/9
5.เด็กชายจิรเดช ฤกษ์มงคลเดชม. 2/9
6.เด็กชายปราบดา มากุญชรม. 2/9
7.เด็กชายพฤฒินันท์ นิยมม. 2/9
8.เด็กชายศิรสิทธิ์ รักกสิกรม. 2/9
9.เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ครุทธกะม. 2/9
10.เด็กหญิงกนกพร อังครัตนพิชัยม. 2/9
11.เด็กหญิงธนิดา คงปราโมทย์ม. 2/9
12.เด็กหญิงอรวรา กันทะหล้าม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22224

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา