ดวงดาวในเอกภพ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกฤต ทาเอื้อม. 3/11
2.เด็กชายเศรษฐภัทร์ ศิริฉายวัฒนกุลม. 3/11
3.เด็กหญิงญาณกานต์ บุษยโกมุทม. 3/11
4.เด็กหญิงณหทัย เกตุสุวรรณม. 3/11
5.เด็กหญิงปพิชญา จันทร์พรมม. 3/11
6.เด็กหญิงวรรณพร จอกแก้วม. 3/11
7.เด็กหญิงธัญลักษณ์ เฟื่องขจรม. 3/12
8.เด็กชายภาณุพงศ์ เนตรมณีม. 3/13
9.เด็กชายราชพฤกษ์ พุ่มศรีม. 3/13
10.เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์เรืองฤทธิ์ม. 3/13
11.เด็กชายกิตติธัช แสนสลีม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข