ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐพล ทองมีม. 2/10
2.เด็กหญิงณิชาภัทร สารกุลม. 2/11
3.เด็กหญิงวิมลรัตน์ พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 2/11
4.เด็กชายพัทธศิษฐ์ เหมือนจิตต์ม. 2/12
5.เด็กหญิงวรัญญา ชะวาลาม. 2/12
6.เด็กหญิงนริศรา คนเสงี่ยมม. 2/12
7.เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง ภคสันต์ม. 2/12
8.เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รอดแก้วม. 2/12
9.เด็กหญิงธนภัทร แพ่งคำม. 2/12
10.เด็กหญิงตันหยง วงศ์เหลืองม. 2/13
11.เด็กหญิงเมธปิยา ทัดศรีม. 2/13
12.เด็กหญิงศุภิสรา อุทัยกาลม. 2/13
13.เด็กหญิงแพรพลอย มหัทธนะรัตน์ม. 2/13
14.เด็กหญิงธัชชา สุขเกษมม. 2/14
15.เด็กหญิงอนันตญา พรมโสภาม. 2/14
16.เด็กหญิงภัฏธนรัชต์ เกตุแก้วม. 2/14
17.เด็กหญิงพันธสา อิ่มโอฐม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22266

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุทธินุช สวัสดิ์พงษ์