การเขียนภาพสัตว์(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสรัลวลัย เทียนไทยม. 3/10
2.เด็กหญิงภัคจิรา ฉิมประคุณม. 3/10
3.เด็กหญิงพิชญาภา รัตนประภาม. 3/10
4.เด็กหญิงฐานิดา จันทร์ทาม. 3/10
5.เด็กหญิงประไพศรี ทวีศักดิ์ม. 3/12
6.เด็กหญิงอัญชลิกา บุญประเสริฐม. 3/12
7.เด็กหญิงตฤษณา แสงประจักษ์ม. 3/12
8.เด็กหญิงรัตติยา หลีน้อยม. 3/12
9.เด็กหญิงจิตติมนต์ อมรรัตน์รุจีม. 3/12
10.เด็กหญิงศศิวิมล ฟองเจริญม. 3/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20210

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายภาคิน อิศวมงคล