ดวงดาวในเอกภพ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนัชธิชา บวรรัตนศิลป์ม. 3/7
2.เด็กหญิงปภิณพิทย์ นิธิศวรธัญญ์ม. 3/7
3.เด็กหญิงภูริดา วงษ์หมุดม. 3/7
4.เด็กหญิงทัตชญา ไชยสุขทักษิณม. 3/7
5.เด็กหญิงจิดาภา คงเหล็กม. 3/7
6.เด็กชายพชร เชียรวิจิตรม. 3/8
7.เด็กชายคุณาธิป บุญทองม. 3/8
8.เด็กหญิงภัคจิรา ภูมิภัทรม. 3/8
9.เด็กหญิงภคพร พฤกษ์พนาสันต์ม. 3/8
10.เด็กหญิงจันทร์จิรา บุตรแก้วม. 3/8
11.เด็กหญิงญาณิศา นาคขุนทดม. 3/9
12.เด็กหญิงวริศรา องอาจม. 3/9
13.เด็กหญิงเพ็ญวิสาข์ รูปไข่ม. 3/9
14.เด็กหญิงนภสร ประทุมทองม. 3/9
15.เด็กหญิงสิริกร น่วมภักดีม. 3/9
16.เด็กหญิงชนากานต์ มูลศรีม. 3/9
17.เด็กชายจารุวิทย์ นาคคำม. 3/10
18.เด็กชายเศรษฐกานต์ รัตนะม. 3/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20206

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข