สร้างสรรค์งานประดิษฐ์2(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปทิตตา กำจัดภัยม. 2/10
2.เด็กหญิงพรนภัส ปิ่นสกุลม. 2/10
3.เด็กหญิงณัฐกานต์ ศิลาม. 2/10
4.เด็กหญิงทักษพร อนันตบุตรม. 2/10
5.เด็กหญิงอารยา พระสุพรรณ์ม. 2/10
6.เด็กหญิงณัฐฐา นามเมืองม. 2/12
7.เด็กหญิงสุทธิดา เชียงทับม. 2/12
8.เด็กหญิงกษมา อาษาพันธ์ม. 2/12
9.เด็กหญิงขวัญเนตร ถี่ถ้วนม. 2/12
10.เด็กหญิงตันหยง วงศ์เหลืองม. 2/13
11.เด็กหญิงแพรพลอย มหัทธนะรัตน์ม. 2/13
12.เด็กหญิงปรารถนา ทรัพย์ประเสริฐม. 2/13
13.เด็กหญิงศิรภัสสร ยอดอินทร์ม. 2/13
14.เด็กหญิงธนวรรณ เสือสกุลม. 2/13
15.เด็กหญิงอัญชิสา บุญแพม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22204

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางชนิษฎา ธรรมชาติ