แบตมินตัน(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศิขเรศ ศิโรเวฐน์พงศ์ม. 3/11
2.เด็กชายอัครวัฒน์ ช่างนาคม. 3/11
3.เด็กชายชนาธิป เหว่าขจรม. 3/11
4.เด็กชายณัฐภัทร ดาปานม. 3/11
5.เด็กชายนิติภูมิ ลอยรัตน์ม. 3/11
6.เด็กชายจิตรภาณุ เปล่งสะอาดม. 3/11
7.เด็กชายวุฒิภาพ จิตตั้งสกุลม. 3/11
8.เด็กหญิงจารุวรรณ เนียมภารม. 3/11
9.เด็กหญิงกุลิสรา อุ่นสมัยม. 3/13
10.เด็กหญิงศลิษา ชูสุวรรณ์ม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20205

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายชานนท์ ทรายแก้ว