ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนัชธิชา บวรรัตนศิลป์ม. 2/7
2.เด็กหญิงภคพร โพธิวรม. 2/7
3.เด็กหญิงปภิณพิทย์ นิธิศวรธัญญ์ม. 2/7
4.เด็กหญิงศศิพิมพ์ รัตนพันธ์ม. 2/7
5.เด็กหญิงสิริพักตร์ ประเสริฐสุขม. 2/7
6.เด็กหญิงชยาภรณ์ ยอดยศม. 2/7
7.เด็กหญิงญาณิศา นาคขุนทดม. 2/9
8.เด็กหญิงสุธินันท์ ศรีนิลม. 2/9
9.เด็กหญิงศริญญา สิงหปุรางกูรม. 2/9
10.เด็กหญิงสิริกร น่วมภักดีม. 2/9
11.เด็กหญิงณัฐณิสา นิจชินม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22266

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุทธินุช สวัสดิ์พงษ์