สร้างสรรค์งานประดิษฐ์2(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐนนท์ วงศ์หนองแวงม. 2/7
2.เด็กชายปองพนธ์ ปาลกะวงศ์ม. 2/7
3.เด็กชายนวพล ยิ้มพรพิพัฒน์ผลม. 2/7
4.เด็กชายภูผา ก้องกังวาลนทีม. 2/7
5.เด็กชายณัฐภาส เรียงเงินม. 2/7
6.เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิม. 2/8
7.เด็กชายคุณาธิป บุญทองม. 2/8
8.เด็กชายธนกร ฤกษ์งามม. 2/8
9.เด็กชายณัฐกิตติ์ สวัสดิสิทธิ์ม. 2/9
10.เด็กชายอดิศักดิ์ ชักชวนวงศ์ม. 2/9
11.เด็กหญิงณัฐณิสา นิจชินม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22204

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางชนิษฎา ธรรมชาติ