แบตมินตัน(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงภคพร โพธิวรม. 3/7
2.เด็กหญิงศศิพิมพ์ รัตนพันธ์ม. 3/7
3.เด็กหญิงภริตพร แซ่แต้ม. 3/7
4.เด็กหญิงสุภิลักษณ์ เสร็จประเสริฐม. 3/7
5.เด็กชายตุลย์ พฤกษะศรีม. 3/8
6.เด็กชายจิรายุ ธนสุวรรณธรม. 3/8
7.เด็กชายภีมพัฒน์ สุรมณีม. 3/8
8.เด็กหญิงกชนิภา เมฆดำรงค์ม. 3/8
9.เด็กหญิงสุธารักษ์ ม่องโพธิ์ม. 3/8
10.เด็กชายพงศกร ยศยาคำม. 3/9
11.เด็กชายรัฐนนท์ ทวีทรัพย์ม. 3/9
12.เด็กชายอรรถชัย ใสโศกม. 3/9
13.เด็กหญิงปภาวรินท์ ขันติยูม. 3/9
14.เด็กหญิงอิศราภรณ์ จริตกล้าม. 3/9
15.เด็กหญิงจิรภิญญา วงศ์ก้อมม. 3/9
16.เด็กหญิงอารยา พระสุพรรณ์ม. 3/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20205

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายชานนท์ ทรายแก้ว