การเขียนภาพการ์ตูน(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสรัลวลัย เทียนไทยม. 2/10
2.เด็กหญิงปรินทร อุ่นจันทีม. 2/10
3.เด็กหญิงภัคจิรา ฉิมประคุณม. 2/10
4.เด็กหญิงพิชญาภา รัตนประภาม. 2/10
5.เด็กหญิงกนกรักษ์ วัฒนากรแก้วม. 2/10
6.เด็กหญิงรสริน เทียมชาติม. 2/10
7.เด็กหญิงนริศรา คนเสงี่ยมม. 2/12
8.เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รอดแล้วม. 2/12
9.เด็กหญิงสายป่าน อุณวงค์ม. 2/13
10.เด็กหญิงขวัญพิชชา พิลัยม. 2/13
11.เด็กหญิงนพลดา พึ่งสุจริตม. 2/13
12.เด็กหญิงชุติมันต์ ฟักศิริม. 2/13
13.เด็กหญิงมัธนา ภูพิมทองม. 2/13
14.เด็กหญิงสุทัตตา พรมธิราชม. 2/13
15.เด็กหญิงวราทิพย์ หิรัญธัญญารัตน์ม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20212

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายพิสิษฐ เลี้ยงอนันต์