การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอภินัทธ์ ขันจำนงค์ม. 2/7
2.เด็กชายธนกร สุโพธิ์ม. 2/7
3.เด็กชายวรกร กาญจนศิริปานม. 2/7
4.เด็กชายณัฐภาส เรียงเงินม. 2/7
5.เด็กชายพันธวัสส์ ใจชอบธรรมม. 2/7
6.เด็กหญิงณัฐนิช อาชีวกิจสกุลม. 2/7
7.เด็กหญิงกนิษฐา แถวอินทร์ม. 2/7
8.เด็กหญิงธารดา ไชยชินม. 2/8
9.เด็กหญิงภคพร พฤกษ์พนาสันต์ม. 2/8
10.เด็กชายบริพนธ์ มั่นใจม. 2/9
11.เด็กหญิงมุขรินทร์ คำศรีม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22265

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์