การอ่านและพิจารณาหนังสือ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 7 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกมลรส เปรมปรีดาม. 3/11
2.เด็กหญิงอรีรัตน์ วงศ์ใจมาม. 3/11
3.เด็กหญิงพิตฐินันท์ กลิ่นสุคนธ์ม. 3/11
4.เด็กหญิงศุภจิรา จันทร์สกุลทิพย์ม. 3/12
5.เด็กชายกฤติภูมิ จันทร์เจริญกิจม. 3/14
6.เด็กชายธนาดล ปาวะศรีม. 3/14
7.เด็กชายศิรสิทธิ์ สารธรรมมากุลม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20207

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุวรรณศรี สุดวิไล