การอ่านและพิจารณาหนังสือ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนภัทร บัลลังค์แก้วม. 3/7
2.เด็กหญิงณัฐนิช อาชีวกิจสกุลม. 3/7
3.เด็กชายภูรี ดีทรัพย์ม. 3/8
4.เด็กชายธาราดล สุขนิรันดร์ม. 3/8
5.เด็กชายณัฐพัทธ์ สมจิตรม. 3/8
6.เด็กชายธนทร ทวีพงษ์ม. 3/8
7.เด็กชายนวพล พรหล่อม. 3/8
8.เด็กชายณฐภัทร โพทาม. 3/8
9.เด็กชายพนัชกร สายสมบัติม. 3/10
10.เด็กชายยศภัทร บัวสุขม. 3/10
11.เด็กชายเทพพระกาฬ จรรยากรม. 3/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20207

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุวรรณศรี สุดวิไล