งานดอกไม้ประดิษฐ์(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงวริศรา แซ่อึ้งม. 2/7
2.เด็กหญิงภูริดา วงษ์หมุดม. 2/7
3.เด็กหญิงภริตพร แซ่แต้ม. 2/7
4.เด็กหญิงจิดาภา คงเหล็กม. 2/7
5.เด็กหญิงสุภิลักษณ์ เสร็จประเสริฐม. 2/7
6.เด็กหญิงวงศกร รามศิริม. 2/7
7.เด็กหญิงชนันญา สุคนธมานม. 2/8
8.เด็กหญิงกันยารัตน์ อ่อนอนงค์ม. 2/8
9.เด็กหญิงพรชนัน วีรวินันทนกุลม. 2/8
10.เด็กหญิงปริชญา สงวนวงษ์ม. 2/8
11.เด็กหญิงสาธิตา จินพละม. 2/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22262

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางแจ่มใส ปาณวร