งานกระดาษ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงศิริภัสสร อุทกศิริม. 3/10
2.เด็กหญิงกนกรักษ์ วัฒนากรแก้วม. 3/10
3.เด็กหญิงรสริน เทียมชาติม. 3/10
4.เด็กหญิงขนิษฐา แถวอินทร์ม. 3/11
5.เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสียงไพเราะม. 3/11
6.เด็กหญิงตันหยง วงศ์เหลืองม. 3/13
7.เด็กหญิงแพรพลอย มหัทธนะรัตน์ม. 3/13
8.เด็กหญิงปรารถนา ทรัพย์ประเสริฐม. 3/13
9.เด็กหญิงศิรภัสสร ยอดอินทร์ม. 3/13
10.เด็กหญิงพัชราภา ไวนิทราม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20215

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ