ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเจษฎา ศรีหริ่งม. 2/10
2.เด็กชายภควัต มุขโตม. 2/10
3.เด็กชายยศภัทร บัวสุขม. 2/10
4.เด็กชายอัครพล พุ่มสอาดม. 2/10
5.เด็กชายณัฐวุฒิ คงนวลม. 2/10
6.เด็กหญิงวริศรา เข็มทองม. 2/10
7.เด็กหญิงซียา โบแน็ตม. 2/10
8.เด็กชายนิติภูมิ ลอยรัตน์ม. 2/11
9.เด็กชายวุฒิภาพ จิตตั้งสกุลม. 2/11
10.เด็กชายธนโชติ สมศรีสุขม. 2/12
11.เด็กชายปัญจพล จิราวิชานิธิม. 2/12
12.เด็กหญิงจิตติมนต์ อมรรัตน์รุจีม. 2/12
13.เด็กชายศุภณัฐ ต้องจิตรม. 2/13
14.เด็กชายจารุพัฒน์ สร้อยนาคม. 2/13
15.เด็กหญิงณัฎฐิดา เทพีม. 2/13
16.เด็กหญิงลียา โบแน็ตม. 2/13
17.เด็กชายศิรสิทธิ์ สารธรรมมากุลม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20209

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางกฤษณา บิณษรี