งานกระดาษ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวสิริพักตร์ ประเสริฐสุขม. 3/7
2.เด็กชายภีมพัฒน์ สุรมณีม. 3/8
3.เด็กหญิงอนัตตา เกตุบุญเลี้ยงม. 3/8
4.เด็กหญิงพรชนัน วีรวินันทนกุลม. 3/8
5.เด็กหญิงสาธิตา จินพละม. 3/8
6.เด็กหญิงยุคลมาศ รัตนานกม. 3/8
7.เด็กหญิงสุธินันท์ ศรีนิลม. 3/9
8.เด็กหญิงภัทรภร ภาคโพธิ์ม. 3/9
9.เด็กหญิงศริญญา สิงหปุรางกูรม. 3/9
10.เด็กหญิงณิชาดา พัชรสำราสุขม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20215

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ