อังกะลุง(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพชรพล เกียรติยิ่งอังศุลีม. 1/14
2.เด็กชายชัยวัฒน์ เกิดปรีดีม. 1/14
3.เด็กหญิงกฤษณา ตาลป๊อกม. 1/14
4.เด็กหญิงศศิภา อุดมพัฒน์ม. 1/14
5.เด็กหญิงปฐมาวดี มหาอุปม. 1/14
6.เด็กหญิงรวิภา สุวรรณจักรม. 1/14
7.เด็กหญิงกิรณา วุฒิธนาวัฒน์ม. 1/14
8.เด็กหญิงบุญวีร์ ปฐมสิทธิวัฒน์ม. 1/14
9.เด็กหญิงณัชชา อัจฉริยแพศว์กูลม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20220

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางวรรณกวี ทองสีดา