ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนชัย ทองกลมม. 2/7
2.เด็กชายธนภัทร บัลลังค์แก้วม. 2/7
3.เด็กชายบูรพา สกุลธัญญลักษณ์ม. 2/7
4.เด็กชายฐานุวัชร์ ธนโชคศิริรัตน์ม. 2/7
5.เด็กชายภาณุวิชญ์ อมตาริยกุลม. 2/7
6.เด็กชายพานพบ สาริสระม. 2/7
7.เด็กหญิงชัญญา ภารชาตรีม. 2/7
8.เด็กหญิงพิมพ์มาดา อิทธิพรประเสริฐม. 2/7
9.เด็กหญิงณิชากร อนันตบุตรม. 2/8
10.เด็กชายทศพล ฤทธิ์บำรุงม. 2/9
11.เด็กชายธนบดี นนทรีย์ม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20209

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางกฤษณา บิณษรี