การปกครองท้องถิ่นไทย1(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐพล บุตรสอนม. 2/13
2.เด็กชายจารุพัฒน์ สร้อยนาคม. 2/13
3.เด็กชายปิติกร แซ่หลิ่วม. 2/13
4.เด็กชายปฏิภาณ โฆษิตพิทักษ์พงศ์ม. 2/13
5.เด็กชายสรณัฐ ปะกะถังม. 2/13
6.เด็กชายชิศณุพงศ์ ปะนะมังม. 2/13
7.เด็กชายดุษฎี แซ่น้าม. 2/13
8.เด็กชายเจษฎา นามทะปัดม. 2/13
9.เด็กชายอิสริยยศ สวัสดิบุตรม. 2/13
10.เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เหลาบับภาม. 2/13
11.เด็กชายธนารักษ์ พัดทองม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส22204

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวเดือนเพ็ญ เนินผา