การจัดสวนถาดแบบชื้น(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายบูรพา สกุลธัญญลักษณ์ม. 3/7
2.เด็กชายฐานุวัชร์ ธนโชคศิริรัตน์ม. 3/7
3.เด็กชายชัชชินท์ นวเพ็ญกุลม. 3/7
4.เด็กหญิงวริศรา แซ่อึ้งม. 3/7
5.เด็กหญิงขวัญพิชชา มากมาม. 3/7
6.เด็กหญิงวงศกร รามศิริม. 3/7
7.เด็กชายธนกร ฤกษ์งามม. 3/8
8.เด็กชายภูบดี เฟื่องตะเคียนม. 3/9
9.เด็กชายทศพล ฤทธิ์บำรุงม. 3/9
10.เด็กชายธนบดี นนทรีย์ม. 3/9
11.เด็กหญิงภัคจิรา ฉิมประคุณม. 3/10
12.เด็กหญิงณิชาพัชร์ บุญศรีม. 3/10
13.เด็กหญิงพิชญาภา รัตนประภาม. 3/10
14.เด็กหญิงฐานิดา จันทร์ทาม. 3/10
15.เด็กหญิงกนกรักษ์ วัฒนากรแก้วม. 3/10
16.เด็กหญิงรสริน เทียมชาติม. 3/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23270

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน