เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนินท์รัฐ เผือกวัฒนะม. 3/12
2.เด็กชายธนโชติ สมศรีสุขม. 3/12
3.เด็กชายพัทธศิษฐ์ เหมือนจิตต์ม. 3/12
4.เด็กชายอธิวัชร์ ศิริโภคาม. 3/12
5.เด็กชายสรณัฐ นาคเจริญม. 3/12
6.เด็กชายภานุกร น้อยแรมม. 3/12
7.เด็กชายนครินทร์ ชัยสิทธิ์ม. 3/12
8.เด็กหญิงตันหยง วงศ์เหลืองม. 3/13
9.เด็กหญิงแพรพลอย มหัทธนะรัตน์ม. 3/13
10.เด็กหญิงพัชราภา ไวนิทราม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23264

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์