การปกครองท้องถิ่นไทย1(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอภินัทธ์ ขันจำนงค์ม. 2/7
2.เด็กชายราชนาวี สังข์ขาวม. 2/7
3.เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุขม. 2/7
4.เด็กชายขวัญข้าว ต้นกัญญาม. 2/7
5.เด็กชายนพวิช อินอ่อนม. 2/9
6.เด็กชายรัฐนนท์ ทวีทรัพย์ม. 2/9
7.เด็กชายพรพรหม นันแก้วม. 2/9
8.เด็กหญิงวริศรา องอาจม. 2/9
9.เด็กหญิงปภาวรินท์ ขันติยูม. 2/9
10.เด็กหญิงเพ็ญวิสาข์ รูปไข่ม. 2/9
11.เด็กหญิงนภสร ประทุมทองม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส22204

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวเดือนเพ็ญ เนินผา