อาเซียนศึกษา(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศาสตราวุฒิ ชนะบำรุงม. 2/10
2.เด็กชายปิยวัส ชัยวัลลภม. 2/11
3.เด็กชายธนินท์รัฐ เผือกวัฒนะม. 2/12
4.เด็กชายเจษฎา พูลเกตุม. 2/12
5.เด็กหญิงประไพศรี ทวีศักดิ์ม. 2/12
6.เด็กหญิงภัทรนันทน์ ตาสาโรจน์ม. 2/12
7.เด็กหญิงพัชรพร ฉิมฉวีม. 2/12
8.เด็กหญิงญาณาธร ดีล้อมม. 2/12
9.เด็กหญิงอัญชลิกา บุญประเสริฐม. 2/12
10.เด็กหญิงตฤษณา แสงประจักษ์ม. 2/12
11.เด็กหญิงรัตติยา หลีน้อยม. 2/12
12.เด็กหญิงณัฏฐณิชา โรจน์ศิริสถิตย์ม. 2/12
13.เด็กหญิงจิตติมนต์ อมรรัตน์รุจีม. 2/12
14.เด็กหญิงศศิวิมล ฟองเจริญม. 2/12
15.เด็กหญิงอมรรัช สีหะวงษ์ม. 2/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส22202

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจีรนุช กันต์มิตรี