การเขียนภาพการ์ตูน(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศิวัช บุญรอดม. 2/7
2.เด็กหญิงญาณิศา เปียแก้วม. 2/7
3.เด็กหญิงธนัชพร ทาริยะม. 2/8
4.เด็กหญิงอรจิรา สายสุขอนันต์ม. 2/8
5.เด็กหญิงนันทนัท สายเสน่ห์ม. 2/8
6.เด็กหญิงบงกช ธิมาทานม. 2/8
7.เด็กหญิงวรวลัญช์ อธิกเศวตพฤทธิ์ม. 2/8
8.เด็กหญิงพิมพิชชา ตันติวลัยรักษ์ม. 2/8
9.เด็กหญิงยุคลมาศ รัตนานกม. 2/8
10.เด็กหญิงรสธร นุชทองม่วงม. 2/9
11.เด็กหญิงนาราภัทร บุญประเสริฐม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20212

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายพิสิษฐ เลี้ยงอนันต์