เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธนัชพร ทาริยะม. 3/8
2.เด็กหญิงบงกช ธิมาทานม. 3/8
3.เด็กหญิงอารียา อิงประวัฒน์ม. 3/8
4.เด็กหญิงธารดา ไชยชินม. 3/8
5.เด็กหญิงศตพร พิมพ์ประเสริฐม. 3/8
6.เด็กหญิงชนันญา สุคนธมานม. 3/8
7.เด็กหญิงกันยารัตน์ อ่อนอนงค์ม. 3/8
8.เด็กหญิงยุคลมาศ รัตนานกม. 3/8
9.เด็กหญิงนภัทร ปั้นมีรสม. 3/8
10.เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญโปร่งม. 3/9
11.เด็กหญิงนภัสสร ชมความสุขม. 3/9
12.เด็กชายกฤษกร กฤษณะรังสรรค์ม. 3/10
13.เด็กหญิงสุพิชญา ใสแรมม. 3/10
14.เด็กหญิงคณัสนันท์ ศรีโคตรม. 3/10
15.เด็กหญิงศศิกรานต์ ปรางค์ทองม. 3/10
16.เด็กหญิงวริศรา เข็มทองม. 3/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23264

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์