คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปณพล ไชยแสนม. 1/10
2.เด็กชายพลพจน์ พงษ์ทรัพย์ม. 1/10
3.เด็กชายอธิน อรุณโชคไพศาลม. 1/10
4.เด็กชายภัณธน ประเสริฐม. 1/11
5.เด็กหญิงธันยพร วรรณทองม. 1/11
6.เด็กชายธนกฤต สิริโภคากรม. 1/13
7.เด็กชายนันทวัฒน์ ชัชวาลม. 1/13
8.เด็กชายปฐวี ไมตรีนุกุลม. 1/13
9.เด็กหญิงบุณยนุช มะปรางค์ม. 1/13
10.เด็กหญิงพรธีรา ขอผลม. 1/13
11.เด็กหญิงภาวินันท์ ปติพรพิสุทธิ์ม. 1/13
12.เด็กชายปกาสิต ศรทรงเดชม. 1/14
13.เด็กชายพิศิษฐ์ พิพัฒน์ดอกคำม. 1/14
14.เด็กชายวริศ นิธิภากรย์ม. 1/14
15.เด็กชายปวริศ คงดีม. 1/14
16.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 1/14
17.เด็กหญิงลักษณ์นี วณิชลักษมีม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20202

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศิโรดม โสวัณณะ