ภาษาไทยในเพลง (1Y2)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศุภกฤต ดวงพายัพม. 1/12
2.เด็กหญิงณัชชิตา ไสยสมบัติม. 1/13
3.เด็กหญิงปุณยภรณ์ พงษ์พิกุลม. 1/13
4.เด็กหญิงจันทกานต์ เดื่อไธสงม. 1/13
5.เด็กชายธนกร ชนาสินพูลเดชม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20209

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวอรอนงค์ แซ่หลี