คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกษิเดช มีเครือรอดม. 1/10
2.เด็กชายณภัทร แสงอ่อนม. 1/10
3.เด็กชายณสุข แซ่จ๋าวม. 1/10
4.เด็กชายธนกฤต วรคันทักษ์ม. 1/10
5.เด็กชายพลพจน์ พงษ์ทรัพย์ม. 1/10
6.เด็กชายอธิน อรุณโชคไพศาลม. 1/10
7.เด็กหญิงกัญญา ทองศรีม. 1/10
8.เด็กหญิงพิธุปรียา สุขโกกีม. 1/10
9.เด็กหญิงภัทรสุดา ทานกระโทกม. 1/10
10.เด็กหญิงสุรัสวดี บุญจันทร์ม. 1/10
11.เด็กชายภัณธน ประเสริฐม. 1/11
12.เด็กหญิงธันยพร วรรณทองม. 1/11
13.เด็กชายกิตติภัทร สิทธิวงศ์ม. 1/12
14.เด็กชายธัชพล พลทัพม. 1/12
15.เด็กชายรติดัสกร ทองคำม. 1/12
16.เด็กชายธนกฤต สิริโภคากรม. 1/13
17.เด็กหญิงบุณยนุช มะปรางค์ม. 1/13
18.เด็กหญิงพรธีรา ขอผลม. 1/13
19.เด็กหญิงนารีรัตน์ เทพอุดม. 1/14
20.เด็กหญิงอรณิชา คำสวัสดิ์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20201

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายปัญญา แซ่ลี้