แชร์บอล(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงพรนภัส ปิ่นสกุลม. 2/10
2.เด็กหญิงณัฐกานต์ ศิลาม. 2/10
3.เด็กหญิงทักษพร อนันตบุตรม. 2/10
4.เด็กหญิงพิชญาภา รัตนประภาม. 2/10
5.เด็กหญิงอารยา พระสุพรรณ์ม. 2/10
6.เด็กหญิงรสริน เทียมชาติม. 2/10
7.เด็กชายธนกฤต ทาเอื้อม. 2/11
8.เด็กหญิงประไพศรี ทวีศักดิ์ม. 2/12
9.เด็กหญิงภัทรนันทน์ ตาสาโรจน์ม. 2/12
10.เด็กหญิงพัชรพร ฉิมฉวีม. 2/12
11.เด็กหญิงญาณากร ดีล้อมม. 2/12
12.เด็กหญิงอัญชลิกา บุญประเสริฐม. 2/12
13.เด็กหญิงตฤษณา แสงประจักษ์ม. 2/12
14.เด็กหญิงรัตติยา หลีน้อยม. 2/12
15.เด็กหญิงณัฏฐณิชา โรจน์ศิริสถิตย์ม. 2/12
16.เด็กหญิงศศิวิมล ฟองเจริญม. 2/12
17.เด็กหญิงอมรรัช สีหะวงษ์ม. 2/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20203

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายทรงชัย วงษ์พรไพโรจน์