การออกแบบ3(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนินธร แกะพลอยม. 1/12
2.เด็กชายกิตติวินท์ แสงทองม. 1/12
3.เด็กหญิงภัทรภร พูลเพิ่มม. 1/13
4.เด็กหญิงวรนัฏ นิลแนมม. 1/13
5.เด็กหญิงณัษชยา ทองเบ้ญญ์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20218

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ