แชร์บอล(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวชิรภัทร์ มั่นมาม. 2/8
2.เด็กหญิงมนสิชา บุญกองม. 2/8
3.เด็กหญิงชาลิสา ประมงกิจม. 2/8
4.เด็กหญิงจันทร์จิรา บุตรแก้วม. 2/8
5.เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทรสิทธิ์ม. 2/8
6.เด็กชายนพวิช อินอ่อนม. 2/9
7.เด็กชายรัฐนนท์ ทวีทรัพย์ม. 2/9
8.เด็กชายศิรสิทธิ์ รักกสิกรม. 2/9
9.เด็กหญิงอิศราภรณ์ จริตกล้าม. 2/9
10.เด็กหญิงภัทรภร ภาคโพธิ์ม. 2/9
11.เด็กหญิงอภิชญา นาคยศม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20203

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายทรงชัย วงษ์พรไพโรจน์