สารและการเปลี่ยนแปลง(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูริพัต สุขเกษมสวัสดิ์ม. 2/10
2.เด็กชายอดิเทพ ไชยวานม. 2/10
3.เด็กชายภควัต มุขโตม. 2/10
4.เด็กชายปิยวัฐ โวอ่อนศรีม. 2/10
5.เด็กหญิงสุพิชญา ใสแรมม. 2/10
6.เด็กหญิงคณัสนันท์ ศรีโคตรม. 2/10
7.เด็กหญิงณิชาพัชร์ บุญศรีม. 2/10
8.เด็กหญิงวริศรา เข็มทองม. 2/10
9.เด็กหญิงอารียาพร แพงทรัพย์ม. 2/11
10.เด็กหญิงธัญมน เจริญรัตน์ม. 2/11
11.เด็กหญิงมาติกา ระวิโรจน์ม. 2/11
12.เด็กหญิงภัชราภรณ์ อุ่นเอมม. 2/11
13.เด็กหญิงสิริกัลยา อินธิจักร์ม. 2/11
14.เด็กชายณัฐนันท์ บุญยังม. 2/12
15.เด็กหญิงพัชราภา ไวนิทราม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20208

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุนิษา พิมพ์บูลย์