การออกแบบ2(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงรับขวัญ หล้าศรีม. 1/9
2.เด็กหญิงพิมแพรดาว แนวโอโลม. 1/10
3.เด็กหญิงจิณณา รัตนะม. 1/10
4.เด็กชายธนโชติ มีถมม. 1/11
5.เด็กชายชิษณุพงษ์ วงษ์เกลี้ยงม. 1/11
6.เด็กชายธนิน กอผจญม. 1/11
7.เด็กชายธนกร พร้อมเกษรม. 1/11
8.เด็กชายนิธิศ ขาวดีม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20218

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ