การปกครองท้องถิ่นไทย(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงศิริภัสสร อุทกศิริม. 2/10
2.เด็กหญิงปรินทร อุ่นจันทีม. 2/10
3.เด็กหญิงศศิกรานต์ ปรางค์ทองม. 2/10
4.เด็กหญิงกุลิสรา ทองสมม. 2/10
5.เด็กชายปิยวัส ชัยวัลลภม. 2/11
6.เด็กชายภัทรพล ใจบุญม. 2/11
7.เด็กชายปิยะพันธุ์ ศรีคำม. 2/12
8.เด็กชายนิพิฐพนธ์ ถนอมศักดิ์ม. 2/12
9.เด็กชายอัศม์เดช ศรีสุวรรณ์ม. 2/12
10.เด็กชายอธิวัชร์ ศิริโภคาม. 2/12
11.เด็กชายสรณัฐ นาคเจริญม. 2/12
12.เด็กชายจิรเมธ แซ่จั่นม. 2/12
13.เด็กหญิงศุภจิรา จันทร์สกุลทิพย์ม. 2/12
14.เด็กชายชิศณุพงศ์ ปะนะมังม. 2/13
15.เด็กชายเจษฎา นามทะปัดม. 2/13
16.เด็กชายอิสริยยศ สวัสดิบุตรม. 2/13
17.เด็กชายธนารักษ์ พัดทองม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส22204

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวศรัญญา ศิริวรศิลป์