การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูวดล สวัสดิ์มงคลกุลม. 3/11
2.เด็กชายพีรพล พิกุลแก้วม. 3/11
3.เด็กชายธนาดล แสงเพ็ญพราวม. 3/11
4.เด็กชายเจษฎา ฮับหลีม. 3/11
5.เด็กชายอดิศักดิ์ เพ็งบุบผาม. 3/11
6.เด็กชายสิทธวีร์ บุญเกิ่งม. 3/11
7.เด็กชายณัฐวุฒิ มณีวรรณ์ม. 3/11
8.เด็กชายนวภู แก้วกาญจน์ม. 3/13
9.เด็กชายเจษฎา นามทะปัดม. 3/13
10.เด็กชายพงศ์พัฒน์ รุจิเวชเกตุนทีม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20292

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา