การปกครองท้องถิ่นไทย(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชัชชินท์ นวเพ็ญกุลม. 2/7
2.เด็กชายประวันวิทย์ ขันธรักษาม. 2/8
3.เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิม. 2/8
4.เด็กชายธนกร ฤกษ์งามม. 2/8
5.เด็กชายณฐภัทร โพทาม. 2/8
6.เด็กชายณัฐกิตติ์ สวัสดิสิทธิ์ม. 2/9
7.เด็กชายภัทราวุธ เสียงสวรรค์ม. 2/9
8.เด็กชายอรรถชัย ใสโศกม. 2/9
9.เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ครุทธกะม. 2/9
10.เด็กหญิงจิณห์นิภา มนตรีกุล ณ อยุธยาม. 2/9
11.เด็กหญิงปิยากร สมันยีม. 2/9
12.เด็กหญิงอรวรา กันทะหล้าม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส22204

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวศรัญญา ศิริวรศิลป์