ตะกร้อวง(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกณวรรธน์ เวียงนิลม. 3/10
2.เด็กชายอดิเทพ ไชยวานม. 3/10
3.เด็กชายชนาธิป ปั๋นคำม. 3/10
4.เด็กชายวิชชานนท์ โอภาสม. 3/10
5.เด็กชายศาสตราวุฒิ ชนะบำรุงม. 3/10
6.เด็กชายญาณวรรธน์ ศรีบุศยดีม. 3/10
7.เด็กหญิงพรนภัส ปิ่นสกุลม. 3/10
8.เด็กชายธนินท์รัฐ เผือกวัฒนะม. 3/12
9.เด็กชายเจษฎา พูลเกตุม. 3/12
10.เด็กหญิงภัทรนันทน์ ตาสาโรจน์ม. 3/12
11.เด็กชายเศรษฐศาสตร์ ขาวปานม. 3/14
12.เด็กชายธนวัฒน์ จันเพ็งม. 3/14
13.เด็กชายนครินทร์ จันทร์ทองม. 3/14
14.เด็กชายณัฐวุฒิ สุพลม. 3/14
15.เด็กชายธีรศักดิ์ พอกประโคนม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายชานนท์ ทรายแก้ว