การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกรวิชญ์ คำนวนธรรมศาสตร์ม. 3/7
2.เด็กหญิงอรุชิดา วีระสุนทรม. 3/7
3.เด็กหญิงปุญญิสา แย้มประเสริฐม. 3/7
4.เด็กหญิงอภิชญา อมาตยกุลม. 3/7
5.เด็กหญิงนภัทร์ มาเอี่ยมม. 3/7
6.เด็กชายสรวิชญ์ เล็กสู่ม. 3/10
7.เด็กชายธนวัฒน์ แก่นท้าวม. 3/10
8.เด็กชายปรเมษ อนูปกิจม. 3/10
9.เด็กชายเจษฎา ศรีหริ่งม. 3/10
10.เด็กชายณัฐพล ทองมีม. 3/10
11.เด็กชายชนาธิป ปั๋นคำม. 3/10
12.เด็กชายวิชชานนท์ โอภาสม. 3/10
13.เด็กชายณัฐวุฒิ คงนวลม. 3/10
14.เด็กชายญาณวรรธน์ ศรีบุศยดีม. 3/10
15.เด็กชายนันทิพัฒน์ อุตมะม. 3/10
16.เด็กหญิงสรัลวลัย เทียนไทยม. 3/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20292

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา