สารและการเปลี่ยนแปลง(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอัครวัฒน์ ช่างนาคม. 2/11
2.เด็กหญิงญาณกานต์ บุษยโกมุทม. 2/11
3.เด็กหญิงขนิษฐา แถวอินทร์ม. 2/11
4.เด็กหญิงปวริศา บุญประกอบม. 2/11
5.เด็กหญิงนริศรา พนาสันต์ม. 2/11
6.เด็กหญิงพรไพลิน พูลบัณฑิตย์ม. 2/11
7.เด็กหญิงกมลรส เปรมปรีดาม. 2/11
8.เด็กหญิงชลิตาพร หมอยาม. 2/11
9.เด็กหญิงณหทัย เกตุสุวรรณม. 2/11
10.เด็กหญิงอรีรัตน์ วงศ์ใจมาม. 2/11
11.เด็กหญิงปพิชญา จันทร์พรมม. 2/11
12.เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสียงไพเราะม. 2/11
13.เด็กหญิงจารุวรรณ เนียมภารม. 2/11
14.เด็กหญิงพิตฐินันท์ กลิ่นสุคนธ์ม. 2/11
15.เด็กหญิงวรรณพร จอกแก้วม. 2/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20208

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจิตต์ แววตา