สารและการเปลี่ยนแปลง(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 33 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายฐานิสร์ กลีบรักซ้อนม. 2/5
2.เด็กชายพัชรพล ถนอมจิตร์ม. 2/5
3.เด็กชายสุวรรณภูมิ ทัศนาญชลีม. 2/5
4.เด็กหญิงภมรรัตน์ สอนจันทร์ม. 2/5
5.เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณสว่างม. 2/5
6.เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่อึ้งม. 2/5
7.เด็กหญิงสุวิชาดา รักษาถิ่นม. 2/5
8.เด็กหญิงณัฐณิชา สวิงม. 2/5
9.เด็กชายปรเมษฐ์ อยู่เล็กม. 2/6
10.เด็กชายนครินทร์ เสน่ห์ราศรีม. 2/6
11.เด็กชายธนภัทร สีห์โรหิจจ์ม. 2/6
12.เด็กชายคณิติน สิรยากรม. 2/6
13.เด็กชายภูรินทร์ เดโชตระการม. 2/6
14.เด็กชายบุญเกียรติ อัศวนิเวศน์ม. 2/6
15.เด็กชายพีรวิชญ์ สมบูรณ์ม. 2/6
16.เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์สุขม. 2/6
17.เด็กชายพรหมพิริยะ นุชน้อมเจริญสุขม. 2/6
18.เด็กชายภาคิน พนาพฤฒินันท์ม. 2/6
19.เด็กหญิงธนารีย์ ลีลากุลเวชช์ม. 2/6
20.เด็กหญิงชลิดา นันท์ธนเกษมม. 2/6
21.เด็กหญิงน้ำฟ้า โคตรโยธาม. 2/6
22.เด็กหญิงทิพยดา วันสาม. 2/6
23.เด็กหญิงอนัญญา สินไชยม. 2/6
24.เด็กหญิงสิปรางค์ ช้างศรีม. 2/6
25.เด็กหญิงธันย์จิรา ทองวัฒนฐิติพรม. 2/6
26.เด็กหญิงณฐพร พัทวรกิตติม. 2/6
27.เด็กหญิงนิตินาถ พรมดงม. 2/6
28.เด็กหญิงภัทรวดี อุดมพิทักษ์ม. 2/6
29.เด็กหญิงศตพร จิรไพสิฐนุกูลม. 2/6
30.เด็กหญิงลิลรดา โภคาม. 2/6
31.เด็กหญิงศศิธร โรจุยะม. 2/6
32.เด็กหญิงชญาณัฐ สุวรรณชีพม. 2/6
33.เด็กหญิงณัฐณิชา จตุพรชัยมงคลม. 2/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20208

จำนวนที่รับ

33 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจิตต์ แววตา