ตะกร้อวง(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพีรวิชญ์ พินธะม. 3/8
2.เด็กชายพชร เชียรวิจิตรม. 3/8
3.เด็กหญิงณิชากร อนันตบุตรม. 3/8
4.เด็กหญิงสุธารักษ์ ม่องโพธิ์ม. 3/8
5.เด็กชายอดิศักดิ์ ชักชวนวงศ์ม. 3/9
6.เด็กชายนพวิช อินอ่อนม. 3/9
7.เด็กชายรัฐนนท์ ทวีทรัพย์ม. 3/9
8.เด็กชายกาจพล รัตนภรณ์ม. 3/9
9.เด็กชายบริพนธ์ มั่นใจม. 3/9
10.เด็กชายพรพรหม นันแก้วม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายชานนท์ ทรายแก้ว