อาเซียนศึกษา(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูริพัต สุขเกษมสวัสดิ์ม. 2/10
2.เด็กชายเทพพระกาฬ จรรยากรม. 2/10
3.เด็กหญิงอรพิชชา พรหมพิทักษ์กุลม. 2/10
4.เด็กหญิงสุพิชญา ใสแรมม. 2/10
5.เด็กหญิงคณัสนันท์ ศรีโคตรม. 2/10
6.เด็กหญิงณิชาพัชร์ บุญศรีม. 2/10
7.เด็กหญิงมัลลิกา เวยยาวัจมัยม. 2/10
8.เด็กหญิงอารียาพร แพงทรัพย์ม. 2/11
9.เด็กหญิงธัญมน เจริญรัตน์ม. 2/11
10.เด็กหญิงชลิตาพร หมอยาม. 2/11
11.เด็กหญิงภัชราภรณ์ อุ่นเอมม. 2/11
12.เด็กชายธนินท์รัฐ เผือกวัฒนะม. 2/12
13.เด็กชายสิทธิชล อดกลั้นม. 2/12
14.เด็กชายณัฐนันท์ บุญยังม. 2/12
15.เด็กหญิงณัฐฐา นามเมืองม. 2/12
16.เด็กหญิงสุทธิดา เชียงทับม. 2/12
17.เด็กชายณัฐชนน ทัศนนพนันท์ม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส22202

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายธวัชชัย แย้มสอิ้ง