คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสิทธิสินี ธงชัยม. 2/10
2.เด็กหญิงธนาภรณ์ กัตพงษ์ม. 2/10
3.เด็กชายพีรพล พิกุลแก้วม. 2/11
4.เด็กชายธนาดล แสงเพ็ญพราวม. 2/11
5.เด็กชายเจษฎา ฮับหลีม. 2/11
6.เด็กชายรวินันท์ ภูนุชม. 2/11
7.เด็กหญิงณัฐจารี อุบลบานม. 2/11
8.เด็กชายปิยะพันธุ์ ศรีคำม. 2/12
9.เด็กหญิงเบญญาภา กลั่นทัตม. 2/13
10.เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์เรืองฤทธิ์ม. 2/13
11.เด็กชายกฤติภูมิ จันทร์เจริญกิจม. 2/14
12.เด็กชายธนาดล ปาวะศรีม. 2/14
13.เด็กชายชยานนท์ บัวประเสริฐม. 2/14
14.เด็กชายศิรสิทธิ์ สารธรรมมากุลม. 2/14
15.เด็กชายสิริวัฒน์ เจนอัศวเมธีม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20204

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุพัตรา เมืองพวน