คณิตศาสตร์เสริมทักษะE(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 34 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนวัฒน์ มหาชะโลม. 3/5
2.เด็กชายวริศ เลี้ยงรัตนานนท์ม. 3/5
3.เด็กชายณัฐวัชร วิเศษกุลม. 3/5
4.เด็กชายมนัสวิน ศรีวรพรรณ์ม. 3/5
5.เด็กชายภาสวิชญ์ นวลละอองม. 3/5
6.เด็กชายพงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุลม. 3/5
7.เด็กชายกิตติศักดิ์ ดอกผึ้งม. 3/5
8.เด็กชายพีรเดช ชำนาญดีม. 3/5
9.เด็กชายกษิดิศ ปั้นมณีม. 3/5
10.เด็กชายธนดล วิภูษณะวัฒน์ม. 3/5
11.เด็กชายศุภัช เด่นประเสริฐม. 3/5
12.เด็กชายบาดัร สุขประเสริฐม. 3/5
13.เด็กชายอรรณพ เลิศวานิชย์กุลม. 3/5
14.เด็กชายธีรภัทร แย้มวงษ์โตม. 3/5
15.เด็กชายจักรชลัช ทวีกิติกุลม. 3/5
16.เด็กชายปฏิภาณ ขาวกระจ่างม. 3/5
17.เด็กชายณัฐยศ อุบลสมุทรม. 3/5
18.เด็กชายภัคพล หวังเอกกวินม. 3/5
19.เด็กหญิงศรุตา โทรัตน์ม. 3/5
20.เด็กหญิงธนภรณ์ ธรรมอินทร์ม. 3/5
21.เด็กหญิงธนัฐชา เพียรล้ำเลิศม. 3/5
22.เด็กหญิงภมรรัตน์ สอนจันทร์ม. 3/5
23.เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่อึ้งม. 3/5
24.เด็กหญิงบุษบาบง ชาญศิลามณีม. 3/5
25.เด็กหญิงฉัตรดาว วงค์เตชะม. 3/5
26.เด็กหญิงชนะนันท์ ศรีชื่นม. 3/5
27.เด็กหญิงปิยากร เชี่ยวชาญม. 3/5
28.เด็กหญิงอนันตญา ทองแดงม. 3/5
29.เด็กหญิงอชิรญา แดงประดับม. 3/6
30.เด็กหญิงอนัญญา สินไชยม. 3/6
31.เด็กหญิงพิรดา โชควาสนรรค์ม. 3/6
32.เด็กหญิงเอวิตา วงษ์แสงแก้วม. 3/6
33.เด็กหญิงนิตินาถ พรมดงม. 3/6
34.เด็กหญิงณัฐณิชา จตุพรชัยมงคลม. 3/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20205

จำนวนที่รับ

34 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุพัตรา เมืองพวน