อาเซียนศึกษา(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงขวัญพิชชา มากมาม. 2/7
2.เด็กหญิงวรรณวิษา ชัยสามหมอม. 2/7
3.เด็กหญิงนภัทร์ มาเอี่ยมม. 2/7
4.เด็กชายพีรวิชญ์ พินธะม. 2/8
5.เด็กชายจิรายุ ธนสุวรรณธรม. 2/8
6.เด็กชายพชร เชียรวิจิตรม. 2/8
7.เด็กหญิงภัคจิรา ภูมิภัทรม. 2/8
8.เด็กหญิงอารียา อิงประวัฒน์ม. 2/8
9.เด็กหญิงกชนิภา เมฆดำรงค์ม. 2/8
10.เด็กหญิงนภัทร ปั้นมีรสม. 2/8
11.เด็กหญิงธนิดา คงปราโมทย์ม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส22202

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายธวัชชัย แย้มสอิ้ง