เคมีน่ารู้(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงญาณกานต์ บุษยโกมุทม. 2/11
2.เด็กหญิงปวริศา บุญประกอบม. 2/11
3.เด็กหญิงนริศรา พนาสันต์ม. 2/11
4.เด็กหญิงพรไพลิน พูลบัณฑิตย์ม. 2/11
5.เด็กหญิงมาติกา ระวิโรจน์ม. 2/11
6.เด็กหญิงณหทัย เกตุสุวรรณม. 2/11
7.เด็กหญิงปพิชญา จันทร์พรมม. 2/11
8.เด็กหญิงวรรณพร จอกแก้วม. 2/11
9.เด็กชายตฤษนันท์ พงษ์พัฒน์ม. 2/14
10.เด็กหญิงสุธีกานต์ สุขกระโทกม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20207

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

7 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจิตต์ แววตา