โขนละคร (1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 7 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพงศกร อินต๊ะวงค์ม. 1/12
2.เด็กหญิงศุภาพัชญ์ ทรัพย์ชูงามม. 1/12
3.เด็กหญิงนันท์นิชา ทองสีม. 1/12
4.เด็กหญิงณัชชิตา ไสยสมบัติม. 1/13
5.เด็กหญิงจันทกานต์ เดื่อไธสงม. 1/13
6.เด็กหญิงกมลชนก เปรมฤทัยม. 1/13
7.เด็กหญิงพัชราภา พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20242

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นายชัยยุทธ พูลเจริญ