คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 33 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวริศ เลี้ยงรัตนานนท์ม. 2/5
2.เด็กชายณัฐวัชร วิเศษกุลม. 2/5
3.เด็กชายมนัสวิน ศรีวรพรรณ์ม. 2/5
4.เด็กชายพงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุลม. 2/5
5.เด็กชายกิตติศักดิ์ ดอกผึ้งม. 2/5
6.เด็กชายพีรเดช ชำนาญดีม. 2/5
7.เด็กชายธนดล วิภูษณะวัฒน์ม. 2/5
8.เด็กชายอรรณพ เลิศวานิชย์กุลม. 2/5
9.เด็กชายจักรชลัช ทวีกิติกุลม. 2/5
10.เด็กชายปฏิภาณ ขาวกระจ่างม. 2/5
11.เด็กชายภัคพล หวังเอกกวินม. 2/5
12.เด็กหญิงศรุตา โทรัตน์ม. 2/5
13.เด็กหญิงธนภรณ์ ธรรมอินทร์ม. 2/5
14.เด็กหญิงนันท์นภัส ฤาชาพันธ์ม. 2/5
15.เด็กหญิงสิตางค์ ช้างศรีม. 2/5
16.เด็กหญิงชลธิชา เสสุตาม. 2/5
17.เด็กหญิงพิชญาภา สุขประสงค์ม. 2/5
18.เด็กหญิงฉัตรดาว วงค์เตชะม. 2/5
19.เด็กหญิงชนะนันท์ ศรีชื่นม. 2/5
20.เด็กหญิงปิยากร เชี่ยวชาญม. 2/5
21.เด็กชายเตชิต อินทร์สระคูม. 2/6
22.เด็กหญิงปาลิดา เพ็งมณีม. 2/6
23.เด็กหญิงเบญญาดา รัตนะเศรษฐีม. 2/6
24.เด็กหญิงอชิรญา แดงประดับม. 2/6
25.เด็กหญิงชนัญชิดา ปราบมนตรีม. 2/6
26.เด็กหญิงปวีณ์นุช นุ้ยดีม. 2/6
27.เด็กหญิงแพรวา พงศ์พิริยะกาญจน์ม. 2/6
28.เด็กหญิงพิรดา โชควาสนรรค์ม. 2/6
29.เด็กหญิงเอวิตา วงษ์แสงแก้วม. 2/6
30.เด็กหญิงกัลยกร ปภาวินสกุลม. 2/6
31.เด็กหญิงชัยรัมภา ไชยรบม. 2/6
32.เด็กหญิงภัคจิรา ลักษณะวิโรจน์ม. 2/6
33.เด็กหญิงธนัญญา โตสมม. 2/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20204

จำนวนที่รับ

33 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุพัตรา เมืองพวน