เคมีน่ารู้(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 34 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกษิดิศ ปั้นมณีม. 2/5
2.เด็กชายฐานิสร์ กลีบรักซ้อนม. 2/5
3.เด็กชายสุวรรณภูมิ ทัศนาญชลีม. 2/5
4.เด็กหญิงวรดา ช้างชายวงศ์ม. 2/5
5.เด็กหญิงอณิษฐ์ อริยะตาม. 2/5
6.เด็กหญิงภมรรัตน์ สอนจันทร์ม. 2/5
7.เด็กหญิงสิตางค์ ช้างศรีม. 2/5
8.เด็กหญิงปณิตา โคมหอมม. 2/5
9.เด็กหญิงชัชฐาณัฐญา ชื่นชมม. 2/5
10.เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่อึ้งม. 2/5
11.เด็กหญิงภัณฑรา ขวัญนาคม. 2/5
12.เด็กชายสิริภูมิ ศรีสนองม. 2/6
13.เด็กชายณัฐปคัลภ์ ลิ้มชัยกิจม. 2/6
14.เด็กชายธนภัทร สีห์โรหิจจ์ม. 2/6
15.เด็กชายณัฐยศ โพธิ์ทิมม. 2/6
16.เด็กชายบุญเกียรติ อัศวนิเวศน์ม. 2/6
17.เด็กชายพีรวิชญ์ สมบูรณ์ม. 2/6
18.เด็กชายพรหมพิริยะ นุชน้อมเจริญสุขม. 2/6
19.เด็กชายภาคิณ พนาพฤฒินันท์ม. 2/6
20.เด็กหญิงปาลิดา เพ็งมณีม. 2/6
21.เด็กหญิงชลิดา นันท์ธนเกษมม. 2/6
22.เด็กหญิงอชิรญา แดงประดับม. 2/6
23.เด็กหญิงอนัญญา สินไชยม. 2/6
24.เด็กหญิงพิรดา โชควาสนรรค์ม. 2/6
25.เด็กหญิงเอวิตา วงษ์แสงแก้วม. 2/6
26.เด็กหญิงธันย์จิรา ทองวัฒนฐิติพรม. 2/6
27.เด็กหญิงนิตินาถ พรมดงม. 2/6
28.เด็กหญิงภัทรวดี อุดมพิทักษ์ม. 2/6
29.เด็กหญิงศตพร จิรไพสิฐนุกูลม. 2/6
30.เด็กหญิงลิลรดา โภคาม. 2/6
31.เด็กหญิงชัยรัมภา ไชยรบม. 2/6
32.เด็กหญิงภัคจิรา ลักษณะวิโรจน์ม. 2/6
33.เด็กหญิงศศิธร โรจุยะม. 2/6
34.เด็กหญิงณัฐณิชา จตุพรชัยมงคลม. 2/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20207

จำนวนที่รับ

34 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจิตต์ แววตา