โลกศึกษา(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเจษฎา ฮับหลีม. 3/11
2.เด็กชายณัฐวุฒิ มณีวรรณ์ม. 3/11
3.เด็กหญิงอารียาพร แพงทรัพย์ม. 3/11
4.เด็กหญิงณหทัย เกตุสุวรรณม. 3/11
5.เด็กหญิงสิริกัลยา อินธิจักร์ม. 3/11
6.เด็กหญิงปพิชญา จันทร์พรมม. 3/11
7.เด็กหญิงวรรณพร จอกแก้วม. 3/11
8.เด็กชายปิติกร แซ่หลิ่วม. 3/13
9.เด็กชายณัฐรัจน์ กัจฉมาภรณ์ม. 3/13
10.เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา ไพศาลพัฒนากิจม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20242

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจีรนุช กันต์มิตรี