การอ่านเพื่อสาระและบันเทิง(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสรวิชญ์ เล็กสู่ม. 2/10
2.เด็กหญิงมัลลิกา เวยยาวัจมัยม. 2/10
3.เด็กชายสิทธิชล อดกลั้นม. 2/12
4.เด็กหญิงชวิศา คุณากรม. 2/12
5.เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สุทาบุญม. 2/12
6.เด็กหญิงธัญลักษณ์ เฟื่องขจรม. 2/12
7.เด็กหญิงพีระภา ศรีไพบูลย์ม. 2/12
8.เด็กหญิงศุภจิรา จันทร์สกุลทิพย์ม. 2/12
9.เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง ภคสันต์ม. 2/12
10.เด็กหญิงเอมอร แก้วช่วยม. 2/13
11.เด็กชายสุพีรักษ์ ปัญญาปริญญาภรณ์ม. 2/14
12.เด็กชายเตชินท์ มาเจริญม. 2/14
13.เด็กชายประสิทธิ์ ชมภูม. 2/14
14.เด็กชายดุสิต เสริฐคัมภ์ศรม. 2/14
15.เด็กชายณัฐชนน ทัศนนพนันท์ม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20211

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุวรรณศรี สุดวิไล