โลกศึกษา(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนภัทร บัลลังค์แก้วม. 3/7
2.เด็กหญิงอรุชิดา วีระสุนทรม. 3/7
3.เด็กชายภูรี ดีทรัพย์ม. 3/8
4.เด็กชายธาราดล สุขนิรันดร์ม. 3/8
5.เด็กชายนวพล พรหล่อม. 3/8
6.เด็กหญิงมนสิชา บุญกองม. 3/8
7.เด็กหญิงนันทนัท สายเสน่ห์ม. 3/8
8.เด็กหญิงศตพร พิมพ์ประเสริฐม. 3/8
9.เด็กหญิงปาณิสรา รักความสุขม. 3/8
10.เด็กหญิงนภสร ประทุมทองม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20242

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวรัญจวน เจริญภูมิ