คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 13 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสิทธิสินี ธงชัยม. 2/10
2.เด็กหญิงปทิตตา กำจัดภัยม. 2/10
3.เด็กชายอนุชิต เนียมนิยมม. 2/13
4.เด็กชายปฏิภาณ โฆษิตพิทักษ์พงศ์ม. 2/13
5.เด็กชายเมธาวี บุญมีประเสริฐม. 2/13
6.เด็กชายสรณัฐ ปะกะถังม. 2/13
7.เด็กชายจิราวัฒน์ ผายสุวรรณม. 2/13
8.เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เหลาบับภาม. 2/13
9.เด็กชายพงศ์พัฒน์ รุจิเวชเกตุนทีม. 2/13
10.เด็กหญิงเบญญาภา กลั่นทัตม. 2/13
11.เด็กชายธนาดล ปาวะศรีม. 2/14
12.เด็กชายนทสรวง ปะมาม. 2/14
13.เด็กชายชยานนท์ บัวประเสริฐม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20203

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

4 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุพัตรา เมืองพวน