การอ่านเพื่อสาระและบันเทิง(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงอรุชิดา วีระสุนทรม. 2/7
2.เด็กหญิงปุญญิสา แย้มประเสริฐม. 2/7
3.เด็กหญิงภคพร โพธิวรม. 2/7
4.เด็กหญิงอภิชญา อมาตยกุลม. 2/7
5.เด็กหญิงนภัทร์ มาเอี่ยมม. 2/7
6.เด็กหญิงกนิษฐา แถวอินทร์ม. 2/7
7.เด็กหญิงมนสิชา บุญกองม. 2/8
8.เด็กหญิงอารียา อิงประวัฒน์ม. 2/8
9.เด็กหญิงภคพร พฤกษ์พนาสันต์ม. 2/8
10.เด็กหญิงนภัทร ปั้นมีรสม. 2/8
11.เด็กชายฉัตรชัย สอนวินิจฉัยม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20211

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุวรรณศรี สุดวิไล