ภาษาอังกฤษพาเพลิน(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฐณิชา ชมภูหลงม. 1/8
2.เด็กหญิงรุจิกร ละมุลม. 1/8
3.เด็กชายภัทรพล โพนทองถิ่นม. 1/9
4.เด็กชายฐิติวัฒน์ ธรรมประพัทธ์ม. 1/9
5.เด็กชายเติมทอง บุนนาคม. 1/10
6.เด็กชายเจษฎาพิพัฒณ์ แดงดีเลิศม. 1/10
7.เด็กชายธนธรณ์ วงศ์หนองแวงม. 1/10
8.เด็กชายมงคล ดีพร้อมทรัพย์ม. 1/11
9.เด็กชายนิธิศ ขาวดีม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20207

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวกัณณัฐศร บุญปอง