ภาษาอังกฤษฟัง-พูด(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐพงศ์ ค้อชากุลม. 1/10
2.เด็กชายนพรุจ หาญกีรติกำจรม. 1/10
3.เด็กชายปรมะ พนมพรพานิชม. 1/10
4.เด็กหญิงสุรัสวดี บุญจันทร์ม. 1/10
5.เด็กชายธีรดนย์ เดชหาญสถิตม. 1/11
6.เด็กชายปุญญากัญจน์ ปุญญเสวีม. 1/11
7.เด็กชายศักดิธัช เกิดพูลม. 1/11
8.เด็กชายดำรงศักดิ์ เขียวขำม. 1/12
9.เด็กชายสรวิชญ์ เกิดพินม. 1/12
10.เด็กหญิงเกตติกา ภูมิรินทร์ม. 1/12
11.เด็กหญิงชิดชนก จันทร์ศรีม. 1/12
12.เด็กชายนฤภัทร มาลินทาม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20202

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจินตนา จันทา