คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 33 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนวัฒน์ มหาชะโลม. 2/5
2.เด็กชายณัฐวัชร วิเศษกุลม. 2/5
3.เด็กชายมนัสวิน ศรีวรพรรณ์ม. 2/5
4.เด็กชายภาสวิชญ์ นวลละอองม. 2/5
5.เด็กชายพงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุลม. 2/5
6.เด็กชายพีรเดช ชำนาญดีม. 2/5
7.เด็กชายธนภูมิ วิเศษสิงห์ม. 2/5
8.เด็กชายธนดล วิภูษณะวัฒน์ม. 2/5
9.เด็กชายศุภัช เด่นประเสริฐม. 2/5
10.เด็กชายบาดัร สุขประเสริฐม. 2/5
11.เด็กชายอรรณพ เลิศวานิชย์กุลม. 2/5
12.เด็กชายธีรภัทร แย้มวงษ์โตม. 2/5
13.เด็กชายจักรชลัช ทวีกิติกุลม. 2/5
14.เด็กชายปฏิภาณ ขาวกระจ่างม. 2/5
15.เด็กชายณัฐยศ อุบลสมุทรม. 2/5
16.เด็กชายภัคพล หวังเอกกวินม. 2/5
17.เด็กหญิงณิชากร ทุมมากรณ์ม. 2/5
18.เด็กหญิงศรุตา โทรัตน์ม. 2/5
19.เด็กหญิงธนภรณ์ ธรรมอินทร์ม. 2/5
20.เด็กหญิงธณัฐชา เพียรล้ำเลิศม. 2/5
21.เด็กหญิงนิชาภา คำกล่อมใจม. 2/5
22.เด็กหญิงญาณิศา รุ่งเรืองม. 2/5
23.เด็กหญิงบุษบาบง ชาญศิลามณีม. 2/5
24.เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่อ๋อม. 2/5
25.เด็กหญิงชนะนันท์ ศรีชื่นม. 2/5
26.เด็กหญิงปิยากร เชี่ยวชาญม. 2/5
27.เด็กหญิงพิรานันท์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 2/5
28.เด็กหญิงอนันตญา ทองแดงม. 2/5
29.เด็กหญิงธมกร ธรรมพรสินม. 2/5
30.เด็กชายศุภนันท์ เหลืองวุฒิธรรมม. 2/6
31.เด็กชายนครินทร์ เสน่ห์ราศรีม. 2/6
32.เด็กหญิงชนัญชิดา ปราบมนตรีม. 2/6
33.เด็กหญิงณฐพร พัทวรกิตติม. 2/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20203

จำนวนที่รับ

33 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุพัตรา เมืองพวน