คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายก้องภพ นาราอัสนีกรม. 1/5
2.เด็กชายชัยณรงค์ พูลผลม. 1/5
3.เด็กชายดวิษ วิจิตรลักษณาม. 1/5
4.เด็กชายธนสาร วิสุทธิปราชญ์ม. 1/5
5.เด็กชายบรรนค์วัษษ์ พันธนียะม. 1/5
6.เด็กชายรัชชานนท์ จำปาทิพย์ม. 1/5
7.เด็กชายอนันตชาติ แป้นสดม. 1/5
8.เด็กหญิงกานต์พิชชา คงอภัยม. 1/5
9.เด็กหญิงชาลิสา คล้ายสงม. 1/5
10.เด็กหญิงฐิรมน อุบลจินดาม. 1/5
11.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมัครการม. 1/5
12.เด็กหญิงณิชาภา เพิ่มลาภม. 1/5
13.เด็กหญิงธัญพิชชา ดีวงค์ม. 1/5
14.เด็กหญิงพิไลวรรณ เชิดชูม. 1/5
15.เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ทองลับแลงม. 1/5
16.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชุ้มดงม. 1/5
17.เด็กหญิงมิ่งมาฎา แก้วพินิจม. 1/5
18.เด็กหญิงวรรณวิเศษ ตันวงศ์ม. 1/5
19.เด็กหญิงสุชญา บางต่ายม. 1/5
20.เด็กหญิงสุภัทรา วุฒิสารม. 1/5
21.เด็กหญิงอรนิตา พิศนอกม. 1/5
22.เด็กหญิงอรลลิตลัลน์ เตชะเดชเจริญม. 1/5
23.เด็กชายณัฐชนน ชาญทวีคุณม. 1/6
24.เด็กชายพงศกร วงศ์เกิดนิมิตม. 1/6
25.เด็กชายพิชญพงศ์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ม. 1/6
26.เด็กชายวิชญพงษ์ ใช้ทรัพย์สถาพรม. 1/6
27.เด็กหญิงกัญญ์วรา สมจิตรชอบม. 1/6
28.เด็กหญิงพุธิตา ถิ่นพุดซาม. 1/6
29.เด็กหญิงภัทราวดี ไทยพิชิตบูรพาม. 1/6
30.เด็กหญิงอภิสรา เชยสุวรรณม. 1/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20202

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศิโรดม โสวัณณะ