ภาษาไทยในเพลง (1X2)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงโชติการ ดำแดงม. 1/8
2.เด็กชายฉัตรณรงค์ พานโคตรม. 1/9
3.เด็กหญิงชญาดา พลอาชาม. 1/9
4.เด็กหญิงประภัสสร แซ่ลิ้มม. 1/9
5.เด็กหญิงบุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่นม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20209

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวอรอนงค์ แซ่หลี