ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 3x

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงตวงรัตน์ เรืองนุชถีม. 3/5
2.เด็กหญิงศรุตารี กุลธำรงม. 3/5
3.นางสาวอริยา สมบัติหอมม. 3/5
4.เด็กชายเดชากร ทีน้ำคำม. 3/6
5.นายนพกฤษฎิ์ อัครรัฐพัฒนกุลม. 3/6
6.นายเมธาวี จิตต์ภิรมย์ม. 3/6
7.เด็กชายอรรถวิทย์ จันทร์โก๊ะม. 3/6
8.นางสาวชลธิชา ลำดวนม. 3/6
9.เด็กหญิงศรุตา อยู่สำราญม. 3/6
10.เด็กชายจิรพนธ์ ปาทำมาม. 3/8
11.เด็กหญิงณชนก ไพศาลสิริวงศ์ม. 3/9
12.เด็กหญิงศิริวรรณ ผ่านเมืองม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20206

จำนวนที่รับ

18 คน

รับสมัครอีก

6 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุวรรณศรี สุดวิไล