การอ่านเพื่อสาระและการบันเทิง 2x

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภุชิสส์ นาคมอญม. 2/5
2.เด็กชายชัยภัทร บำรุงวัดม. 2/5
3.เด็กชายเจตริน จันตระกูลชัยม. 2/6
4.เด็กชายธัชทฤต อุ่นจันทีม. 2/6
5.เด็กหญิงเพชรลดา คำใจพูลม. 2/6
6.เด็กหญิงกิติวรรณ กิจไพบูลย์กุลม. 2/6
7.เด็กหญิงชนาภา ทัศนนพนันท์ม. 2/6
8.เด็กหญิงวรรณรดา พะนะลาภม. 2/6
9.เด็กชายจารุภัทร เดชศรีม. 2/7
10.เด็กชายอัครพล สาระสุขม. 2/7
11.เด็กหญิงปริญญา แสนลครม. 2/8
12.เด็กชายจักรพงศ์ ไตรยางค์ม. 2/9
13.เด็กชายชานน ศรีจันทร์ม. 2/9
14.เด็กชายกฤตเมธ เสื่องศิริม. 2/9
15.เด็กชายนภัส ของทิพย์ม. 2/9
16.เด็กหญิงนปภา พินิจสกุลม. 2/9
17.เด็กหญิงพนิดา กังพัฒนกิจม. 2/9
18.เด็กหญิงชนิตา ภักดีม. 2/9
19.เด็กหญิงเมธาพร จอนที่ภักดีม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20211

จำนวนที่รับ

19 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุวรรณศรี สุดวิไล