การอ่านและพิจารณาหนังสือ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีกลิ่นม. 3/5
2.เด็กหญิงพิมพ์กัลยา พิมพ์ทองม. 3/5
3.เด็กหญิงวริษฐา ยิ่งเกียรติทวีสุขม. 3/5
4.เด็กหญิงสุชาดา เอี่ยมสุดแสงม. 3/5
5.เด็กหญิงวัลลพา ผ่องชมภูม. 3/5
6.เด็กชายณัฐนุพงษ์ อมรินทร์ม. 3/6
7.เด็กหญิงชนิกานต์ วรรัตน์กุลม. 3/6
8.เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขันละม. 3/6
9.เด็กหญิงต้นขิง แจ่มรัสมีม. 3/6
10.เด็กหญิงธาริดา ธาดาจิรสกุลม. 3/6
11.เด็กหญิงนัยน์เนตร มีนาคม. 3/6
12.เด็กหญิงพีชฎาภรณ์ วิริยะม. 3/6
13.เด็กชายธราวิทย์ คงสำเร็จม. 3/7
14.เด็กชายบูรณพงศ์ ธนีเจริญม. 3/7
15.เด็กหญิงกมลวรรณ บรรดาลม. 3/8
16.เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วประเสริฐม. 3/8
17.นางสาวพชรพร เจียมกุลม. 3/8
18.เด็กหญิงวนัสนันท์ มั่นน้อยม. 3/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20207

จำนวนที่รับ

18 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุวรรณศรี สุดวิไล