ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ(3x)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายธิติสรรค์ ปั้นลายม. 3/5
2.เด็กหญิงธันยา ธรรมเมธาม. 3/5
3.นายพงษ์พีระ คูเมืองม. 3/6
4.นายภูริเดช พ่อค้าม. 3/6
5.นายรัชชานนท์ เทพณรงค์ม. 3/6
6.นายวรุฒม์ หาญสุวรรณพิสิฐม. 3/6
7.นางสาวปิยะมาศ มะเดื่อสวนม. 3/6
8.นางสาวภัทรวรินทร์ คล้ายนาคม. 3/6
9.เด็กหญิงอทิติรัตติ แสงภักดีม. 3/6
10.นางสาวอาจารีย์ แสนธนาพิพัชร์ม. 3/6
11.เด็กหญิงชนากานต์ วนาสินชัยม. 3/6
12.เด็กชายออมสิน เหรียญรุ่งโรจน์ม. 3/8
13.นางสาวกมลวรรณ บรรดาลม. 3/8
14.นางสาวพชรพร เจียมกุลม. 3/8
15.เด็กหญิงภัทร์นรินท์ มาภิวงค์ม. 3/8
16.เด็กหญิงวนัสนันท์ มั่นน้อยม. 3/8
17.เด็กหญิงแอนนา รักรอดม. 3/8
18.เด็กหญิงลักษณ์นานา ดาวล้อมจันทร์ม. 3/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20206

จำนวนที่รับ

18 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุวรรณศรี สุดวิไล