คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 22 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปิยะมาศ มะเดือสวนม. 2/6
2.เด็กหญิงอทิติรัตติ แสงภักดีม. 2/6
3.เด็กหญิงอาจารีย์ แสนธนาพิพัชร์ม. 2/6
4.เด็กหญิงชนากานต์ วนาสินชัยม. 2/6
5.เด็กชายชนกันต์ ตัถยานุกูลม. 2/7
6.เด็กชายณัฐกิตต์ แซ่หลิวม. 2/7
7.เด็กชายณัฐพัชร์ อ้นรัตน์ม. 2/7
8.เด็กชายลาภิส ธารินธนบดีม. 2/7
9.เด็กหญิงธันยนันท์ เผือกวัฒนะปภาม. 2/7
10.เด็กชายกฤษณะ ไชยเหล็กม. 2/9
11.เด็กชายกีรติ มาลัยมาตย์ม. 2/9
12.เด็กชายกุญช์ชาญ คณาจันทร์ม. 2/9
13.เด็กชายจิรายุ วนะภูติม. 2/9
14.เด็กชายชิษณุพงศ์ มิสุนาม. 2/9
15.เด็กชายธนวิชญ์ วิรัชนานันทกิจม. 2/9
16.เด็กชายธีรนัย จันทร์โพธิ์ม. 2/9
17.เด็กชายนนทัช คงดีม. 2/9
18.เด็กชายปริภัทร บัณทิธาดาวิทย์ม. 2/9
19.เด็กชายรัชชานนท์ แสงเรืองม. 2/9
20.เด็กชายสราวุฒิ ภัทรภูวดลม. 2/9
21.เด็กชายอัมรินทร์ ใหม่คามิม. 2/9
22.เด็กชายเพิ่มพรม อนงค์พรยศกุลม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20204

จำนวนที่รับ

22 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูศรีศักดิ์ ครุธวงศ์