คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 33 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายก้องภพ สุรนันท์ม. 1/5
2.เด็กชายชิษณุชา เอี่ยมทองม. 1/5
3.เด็กชายธนสาร วิสุทธิปราชญ์ม. 1/5
4.เด็กชายปภังกร เรืองสินม. 1/5
5.เด็กชายพงษ์ณภัทร ชื่นพลีม. 1/5
6.เด็กหญิงฐิรมน อุบลจินดาม. 1/5
7.เด็กหญิงณิชาภา เพิ่มลาภม. 1/5
8.เด็กหญิงธัญพิชชา ดีวงค์ม. 1/5
9.เด็กหญิงปาณิสรา มุทธาจรัสกุลม. 1/5
10.เด็กหญิงมิ่งมาฎา แก้วพินิจม. 1/5
11.เด็กหญิงรมย์รวินท์ กุลโรจน์เดโชม. 1/5
12.เด็กหญิงรักษิณา อินทรประชาม. 1/5
13.เด็กหญิงวรรณวิเศษ ตันวงศ์ม. 1/5
14.เด็กหญิงวีร์สุดา บูรณสุจริตม. 1/5
15.เด็กหญิงสุภัทรา วุฒิสารม. 1/5
16.เด็กหญิงอรนิตา พิศนอกม. 1/5
17.เด็กหญิงอรลลิตลัลน์ เตชะเดชเจริญม. 1/5
18.เด็กชายกิตติ์มนัส สุขะปารมีม. 1/6
19.เด็กชายณัฐชนน ชาญทวีคุณม. 1/6
20.เด็กชายธิติพัทธ์ รัตนวิชาม. 1/6
21.เด็กชายปัณณวิชญ์ เอี่ยมละออม. 1/6
22.เด็กชายปุนณวิศ ช้างงามม. 1/6
23.เด็กชายพงศกร วงศ์เกิดนิมิตม. 1/6
24.เด็กชายวิชญพงษ์ ใช้ทรัพย์สถาพรม. 1/6
25.เด็กหญิงกัญญ์วรา สมจิตรชอบม. 1/6
26.เด็กหญิงชนัญชิตา ทองจันทร์ม. 1/6
27.เด็กหญิงดวงกมล มีวิริยกุลม. 1/6
28.เด็กหญิงธาริณี พิศวาสดิ์ม. 1/6
29.เด็กหญิงประทานพร ชูทองม. 1/6
30.เด็กหญิงปัณฑารีย์ คำเพ็งม. 1/6
31.เด็กหญิงวนัชพร ตั้งสิทธิธาดาม. 1/6
32.เด็กหญิงสุชญา นาคะรัตม. 1/6
33.เด็กหญิงฐิฎาธร จันทร์โรจน์ม. 1/5

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20201

จำนวนที่รับ

33 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายปัญญา แซ่ลี้