การอ่านเพื่อสาระและบันเทิง (2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพริสร อุปพงษ์ม. 2/6
2.เด็กหญิงจิตรลดา บันสูงเนินม. 2/6
3.เด็กหญิงชลิกา สวัสดิ์กิจม. 2/6
4.เด็กหญิงณัฐริณี วงษ์สุวรรณม. 2/6
5.เด็กหญิงนรากร กองแก้วม. 2/6
6.เด็กหญิงประภาพร บุญเสริมม. 2/6
7.เด็กหญิงปวันรัตน์ ปานแก้วม. 2/6
8.เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิชชุเศวตม. 2/6
9.เด็กหญิงมณสิณี ชมภูรัตน์ม. 2/6
10.เด็กหญิงวรัชญา พุฒเล็กม. 2/6
11.เด็กหญิงสมิตา สืบฤกษ์ม. 2/6
12.เด็กหญิงสายใจ รอดบำรุงม. 2/6
13.เด็กหญิงชลดา ชมกลิ่นม. 2/7
14.เด็กหญิงถวัลยรัตน์ อินทร์สุนทรม. 2/7
15.เด็กหญิงธมกร เหลืองอ่อนม. 2/7
16.เด็กหญิงเนตรชนก คำสุขม. 2/7
17.เด็กชายจตุพร แจ่มดวงม. 2/8
18.เด็กชายชลสิทธิ์ หลงสวัสดิ์ม. 2/8
19.เด็กชายณัฐพนธ์ อภิรัตนานุสรณ์ม. 2/8
20.เด็กชายนิติ จิตติอร่ามกูลม. 2/8
21.เด็กชายวีรยุทธ ช่วยเจริญสุขม. 2/8
22.เด็กชายสหรัฐ หงษ์รัมย์ม. 2/8
23.เด็กชายจารุวิทย์ พันธุระม. 2/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20211

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุวรรณศรี สุดวิไล