การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 1 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงติรณา พรมบ้านไร่ม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20205

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

22 คน

ครูผู้สอน

  • ครูนิรบล บัวประเสริฐ