โปรแกรมสำนักงาน(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายคณิติน มีศรีม. 1/8
2.เด็กชายอภิรักษ์ สมุทรม. 1/8
3.เด็กชายธีรวุฒิ พงษ์อัคคศิราม. 1/8
4.เด็กชายวรณรงค์ ศิริสวัสดิ์ม. 1/8
5.เด็กชายศุภวิชญ์ อาจวิชัยม. 1/8
6.เด็กหญิงธารีรัตน์ โสดานิลม. 1/8
7.เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ลีลาผาติกุลม. 1/8
8.เด็กหญิงณิชาพร อ้นรัตน์ม. 1/8
9.เด็กหญิงเบญญาภา อ้นอารีย์ม. 1/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20290

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค