ภาษาอังกฤษฟัง-พูด(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติวินท์ ศรีนุ่นชุมม. 1/7
2.เด็กชายธนภูมิ ประภาม. 1/7
3.เด็กชายพงศ์ณภัทร สร้อยจิตรม. 1/7
4.เด็กชายภูรีภัทร คงเจริญม. 1/7
5.เด็กหญิงภวิกา เหมสมิติม. 1/7
6.เด็กหญิงศิริภัสสร วรธรรมาทิพย์ม. 1/7
7.เด็กชายปพน เพ็งเรืองม. 1/8
8.เด็กชายสิรธีร์ ผอบทองม. 1/8
9.เด็กชายสุริยะมงคล อภิสิงหธวัชม. 1/8
10.เด็กชายจิรวัฒน์ ดิษฐีม. 1/9
11.เด็กชายธันยา วรมงคลม. 1/9
12.เด็กหญิงนิรดา ธนีเจริญม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20202

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจินตนา จันทา