ท้องถิ่นของเรา1(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 4 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกมลพร ช้างอ้นม. 1/12
2.เด็กหญิงปวีณ์สุดา กองปัญญาม. 1/13
3.เด็กหญิงมณิสรา สุวรรณม. 1/13
4.เด็กหญิงภูษิตรา เภาชิตม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20101

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

4 คน

ครูผู้สอน

  • นางวรัชยา กาญจะโน