การอ่านเพื่อสาระและบันเทิง(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกณวรรธน์ เวียงนิลม. 2/10
2.เด็กชายอดิเทพ ไชยวานม. 2/10
3.เด็กชายจารุวิทย์ นาคคำม. 2/10
4.เด็กชายพนัชกร สายสมบัติม. 2/10
5.เด็กชายวิชชานนท์ โอภาสม. 2/10
6.เด็กชายเศรษฐกานต์ รัตนะม. 2/10
7.เด็กชายญาณวรรธน์ ศรีบุศยดีม. 2/10
8.เด็กชายปราการ บุญใสม. 2/11
9.เด็กชายพัฒนศิลป์ ศรีศุภนิมิตกุลม. 2/11
10.เด็กชายธนาดล แสงเพ็ญพราวม. 2/11
11.เด็กชายดุษฎี แซ่น้าม. 2/13
12.เด็กชายนครินทร์ จันทร์ทองม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20211

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุวรรณศรี สุดวิไล