ท้องถิ่นของเรา2(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณรงค์ชัย บุญยังมีม. 1/12
2.เด็กชายสุรณัฐ ชัยชุมพลม. 1/12
3.เด็กหญิงญาณิศา รัตนโชติม. 1/12
4.เด็กหญิงชาลิสา นาคเจริญม. 1/13
5.เด็กหญิงกมลชนก เปรมฤทัยม. 1/13
6.เด็กหญิงพัชราภา พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20212

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางวรัชยา กาญจะโน