ท้องถิ่นของเรา1(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 4 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณิชา ไชยะโพธิ์ม. 1/10
2.เด็กชายชิษณุพงษ์ วงษ์เกลี้ยงม. 1/11
3.เด็กชายธนิน กอผจญม. 1/11
4.เด็กชายธนกร พร้อมเกษรม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20101

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • นางวรัชยา กาญจะโน