เครื่องคำนวณ(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายนนท์ เจริญสุขม. 1/10
2.เด็กชายวิษณุวัฒณ์ คำเวียงม. 1/11
3.เด็กชายชัชวาลย์ ยอดปรีดาม. 1/12
4.เด็กชายชัยฤทธิ์ สุราษฎร์ม. 1/12
5.เด็กชายธนะวินท์ ค้อทองม. 1/12
6.เด็กชายพิเชฐพงศ์ คงวงศ์ม. 1/12
7.เด็กชายธาวัลย์ กรมรอดม. 1/13
8.เด็กชายปิฏิวัฒิ เจริญสันติสุขม. 1/13
9.เด็กชายวันชนะ สุขนิรันดร์จารุม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21209

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์