เครื่องบินเล็ก(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปรมะ พนมพรพานิชม. 1/10
2.เด็กชายณัฐนันท์ เอี่ยมแดงม. 1/11
3.เด็กชายดลธรรม จงสอนสุขม. 1/11
4.เด็กชายธนธรรศ นิ่มงามม. 1/11
5.เด็กชายชัยฤทธิ์ สุราษฎร์ม. 1/12
6.เด็กชายธนะวินท์ ค้อทองม. 1/12
7.เด็กชายนันทกร ปัตแววม. 1/12
8.เด็กชายบวรวิชญ์ เป้าใจสุขม. 1/13
9.เด็กชายศักดิธัช เกิดพูลม. 1/13
10.เด็กชายอติชาติ เสือสวัสดิ์ม. 1/13
11.เด็กชายกุลพัทธ์ สุขจิตต์ม. 1/14
12.เด็กชายณัฐชนน เอื้อไพโรจน์กิจม. 1/14
13.เด็กชายธีรภัทร พ่วงเครือม. 1/14
14.เด็กชายภานุพงศ์ พ่วงความสุขม. 1/14
15.เด็กชายแสงพล มิ่งขวัญม. 1/14
16.เด็กชายอดิศักดิ์ ไชยสีดาม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21248

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

4 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค