บัญชีครัวเรือน(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจตุรวิชญ์ กาญจนจักร์ม. 1/7
2.เด็กชายนัธทวัฒน์ พูลภิบาลม. 1/7
3.เด็กชายภูเมธา เศวตธนาธรม. 1/7
4.เด็กชายภูวรักษ์ ดารักษ์ม. 1/7
5.เด็กชายวชิรวิชญ์ ก้งซ่าม. 1/7
6.เด็กชายเศรษฐศักดิ์ บำรุงศิลป์ม. 1/7
7.เด็กชายเทพประทาน วงษ์สนิทม. 1/8
8.เด็กชายพรชัย เด่นอุดมวัฒนาม. 1/8
9.เด็กชายสมศักดิ์ แสงฤทธิ์ม. 1/8
10.เด็กชายชาญวิทย์ คงสุวรรณม. 1/9
11.เด็กชายณัฐพงษ์ เอมรัตน์ม. 1/9
12.เด็กชายธนพล แก้วมูลเนียมม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21210

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน