ท้องถิ่นของเรา2(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพชรพล แจ้งอรุณม. 1/9
2.เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ ปรีชาม. 1/9
3.เด็กหญิงพิมพิสา วอทองม. 1/10
4.เด็กหญิงนรินทิรา ฉ่ำฉิมม. 1/10
5.เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โสภาทีม. 1/10
6.เด็กหญิงอรณัฏฐา จันทรม. 1/10
7.เด็กหญิงกานต์สิรี ญาณเกียรติพงศ์ม. 1/10
8.เด็กหญิงไปรยา เทวอาชาไนยม. 1/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20212

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ มีพึ่ง