ท้องถิ่นของเรา1S(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 3 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูษิต ตั้งสกุลทวีม. 1/12
2.เด็กชายศุภณัฐ ถาวรศักดิ์ม. 1/12
3.เด็กหญิงญาณิศา รัตนโชติม. 1/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20101

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ มีพึ่ง