ท้องถิ่นของเรา1S(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 4 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสรณ์สิริ สุภาพม. 1/9
2.เด็กชายอสิธารา พุ่มดอกไม้ม. 1/9
3.เด็กชายวันนพ วิลัยรักษ์ม. 1/9
4.เด็กชายธนกฤติ ศรีสันต์ม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20101

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ มีพึ่ง