เครื่องบินเล็ก(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกรณ์ จงชาณสิทโธม. 1/7
2.เด็กชายจตุรวิชญ์ กาญจนจักร์ม. 1/7
3.เด็กชายณัฐศักดิ์ เรืองฉิมมาม. 1/7
4.เด็กชายธนภูมิ ประภาม. 1/7
5.เด็กชายภูผา ทรงศิริม. 1/7
6.เด็กชายวชิรวิชญ์ ก้งซ่าม. 1/7
7.เด็กชายสิรสิต ตรีคูณสถิตม. 1/7
8.เด็กชายอิทธิกันต์ กิจไพศาลศักดิ์ม. 1/7
9.เด็กชายก้องภพ ศุภกิจอำนวยม. 1/8
10.เด็กชายวรเมธ สีม่วงคำม. 1/8
11.เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญนกม. 1/8
12.เด็กชายณัฐพงศ์ เชิญกลางม. 1/9
13.เด็กชายพีรัช มินเจริญม. 1/9
14.เด็กชายวรภัทร จันทราชม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21248

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค