กราฟิกและการออกแบบ (1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธันยาภรณ์ เภาจี๋ม. 1/10
2.เด็กหญิงพิธุปรียา สุขโกกีม. 1/10
3.เด็กหญิงมีนซู ใจเอื้อม. 1/10
4.เด็กหญิงรติรัตน์ ปรีชาเดชม. 1/10
5.เด็กชายทนงศักดิ์ กลิ่นธูปม. 1/11
6.เด็กชายภานุศักดิ์ พูลลาภม. 1/11
7.เด็กชายรชตพล อินทรโอภาสม. 1/11
8.เด็กชายสุรบดินทร์ แดงดงม. 1/11
9.เด็กหญิงธนพร อนันตบุตรม. 1/11
10.เด็กหญิงเปมิกา ทีทองม. 1/11
11.เด็กชายกีรติ ฟักสุวรรณม. 1/12
12.เด็กหญิงธิติญา ภูฆังม. 1/12
13.เด็กหญิงวิชญาพร ทองสุพลม. 1/12
14.เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนวงศ์ม. 1/12
15.เด็กชายกรวิทย์ อัญญะมณีม. 1/14
16.เด็กชายชยพล บัวสุกม. 1/14
17.เด็กชายสุริยา ซื่อความสัตย์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21250

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม