การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น1(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 33 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชัยณรงค์ พูลผลม. 1/5
2.เด็กชายณฐกร สีรยาภรณ์ม. 1/5
3.เด็กชายดวิษ วิจิตรลักษณาม. 1/5
4.เด็กชายบรรนค์วัษษ์ พันธนียะม. 1/5
5.เด็กชายรัตนราช ลิ่มเศรษฐกานต์ม. 1/5
6.เด็กชายสวิส ครองยุติม. 1/5
7.เด็กชายอนันตชาติ แป้นสดม. 1/5
8.เด็กหญิงเกวลิน ชำนาญยาม. 1/5
9.เด็กหญิงชาลิสา คล้ายสงม. 1/5
10.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมัครการม. 1/5
11.เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่เตียวม. 1/5
12.เด็กหญิงพิไลวรรณ เชิดชูม. 1/5
13.เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ทองลับแลงม. 1/5
14.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชุ้มดงม. 1/5
15.เด็กหญิงมนัสขวัญ ป้องขวาเลาม. 1/5
16.เด็กชายนภทีป์ เพชรยาบาลม. 1/6
17.เด็กชายนิจิตพงศ์ ทิพย์รักษ์ม. 1/6
18.เด็กชายพศิพงศ์ สิริธนิกเวทย์ม. 1/6
19.เด็กชายพิชญพงศ์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ม. 1/6
20.เด็กชายพีรวิชญ์ บุตรชีวันม. 1/6
21.เด็กชายสุธรรม เอี่ยมแสนอุดมม. 1/6
22.เด็กหญิงกันตินันท์ โกสุมวัชราภรณ์ม. 1/6
23.เด็กหญิงญาดา เปี่ยมเจริญม. 1/6
24.เด็กหญิงณิชาภัทร ปลอดภัยม. 1/6
25.เด็กหญิงธัญรดี ภู่เทพอมรกุลม. 1/6
26.เด็กหญิงนันท์นภัส อินทนชิตจุ้ยม. 1/6
27.เด็กหญิงปุญญาณัฐฐา สังวาลเพ็ชรม. 1/6
28.เด็กหญิงพิสุทธินี ศิริพูลม. 1/6
29.เด็กหญิงพุธิตา ถิ่นพุดซาม. 1/6
30.เด็กหญิงภัทราวดี ไทยพิชิตบูรพาม. 1/6
31.เด็กหญิงวิชญดา เพ็ญญะม. 1/6
32.เด็กหญิงศรสวย งามสกุลรุ่งโรจน์ม. 1/6
33.เด็กหญิงสุทธิดา จันแดงม. 1/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21249

จำนวนที่รับ

33 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา