กราฟิกและการออกแบบ (1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 35 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายก้องภพ สุรนันท์ม. 1/5
2.เด็กชายกุศลิน แซ่ลิ้มม. 1/5
3.เด็กชายชวนากร มุ่งเกยกลางม. 1/5
4.เด็กชายชิษณุชา เอี่ยมทองม. 1/5
5.เด็กชายธนกฤต ยามาโมโทม. 1/5
6.เด็กหญิงณัฐชา ธราธรอนันต์ม. 1/5
7.เด็กหญิงณิชชาอร แซ่เหยาม. 1/5
8.เด็กหญิงทรรศิกา กวางเส็งม. 1/5
9.เด็กหญิงปณิตา จารุจิตรม. 1/5
10.เด็กหญิงปภัชญา พรมคุณม. 1/5
11.เด็กหญิงโยษิตา เพิ่มพูนม. 1/5
12.เด็กหญิงรมย์รวินท์ กุลโรจน์เดโชม. 1/5
13.เด็กหญิงรักษิณา อินทรประชาม. 1/5
14.เด็กหญิงวนสนันท์ เจียรรุจิระกุลม. 1/5
15.เด็กชายณัฐนนท์ ศิริบุญนามม. 1/6
16.เด็กชายธนินท์ธร พงศ์นพนันท์ม. 1/6
17.เด็กชายธิติพัทธ์ รัตนวิชาม. 1/6
18.เด็กชายปัณณวิชญ์ เอี่ยมละออม. 1/6
19.เด็กชายปุนณวิศ ช้างงามม. 1/6
20.เด็กชายพีรวิชญ์ บรรณารักษ์ม. 1/6
21.เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมายสมม. 1/6
22.เด็กหญิงกันตินันท์ โกสุมวัชราภรณ์ม. 1/6
23.เด็กหญิงชนัญชิตา ทองจันทร์ม. 1/6
24.เด็กหญิงชลกาญจน์ บุญยืนม. 1/6
25.เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กลัดบุบผาม. 1/6
26.เด็กหญิงธาริณี พิศวาสดิ์ม. 1/6
27.เด็กหญิงนิรัชพร อ้วนกันยาม. 1/6
28.เด็กหญิงปวริศา เรืองนุ่นม. 1/6
29.เด็กหญิงปัณฑารีย์ คำเพ็งม. 1/6
30.เด็กหญิงปิยะณัฐ มีศรีม. 1/6
31.เด็กหญิงวนัชพร ตั้งสิทธิธาดาม. 1/6
32.เด็กหญิงสิรินดา ฉายายนต์ม. 1/6
33.เด็กหญิงสุชญา นาคะรัตม. 1/6
34.เด็กหญิงสุพิชชา ดาปานม. 1/6
35.เด็กหญิงอิสรีย์ ทินกรศรีสุภาพม. 1/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21250

จำนวนที่รับ

35 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม