การออกแบบ1(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชาลิสา นาคเจริญม. 1/13
2.เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ฤทธิ์จีนม. 1/13
3.เด็กหญิงศตพร ตันติกุลม. 1/13
4.เด็กหญิงกนกรดา พังโพธิ์ม. 1/13
5.เด็กหญิงณัฏฐพัชร รุจิโกมลสิริม. 1/13
6.เด็กหญิงภัณฑิรา อวยสวัสดิ์ม. 1/13
7.เด็กหญิงชุติมันต์ เต็มศรีม. 1/14
8.เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กังพัฒนกิจม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20216

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ