ดวงดาวในเอกภพ(3X2)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพัชรพล ถนอมจิตร์ม. 3/5
2.เด็กชายสุวรรณภูมิ ทัศนาญชลีม. 3/5
3.เด็กชายจักรชลัช ทวีกิติกุลม. 3/5
4.เด็กหญิงนันท์นภัส ฤาชาพันธ์ม. 3/5
5.เด็กหญิงภมรรัตน์ สอนจันทร์ม. 3/5
6.เด็กหญิงสิตางค์ ช้างศรีม. 3/5
7.เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่อึ้งม. 3/5
8.เด็กหญิงฉัตรดาว วงค์เตชะม. 3/5
9.เด็กหญิงอนันตญา ทองแดงม. 3/5
10.เด็กชายกานต์เมธี แสนโนม. 3/6
11.เด็กหญิงธนารีย์ ลีลากุลเวชช์ม. 3/6
12.เด็กหญิงชัยรัมภา ไชยรบม. 3/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20209

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวมลิวัลย์ จันทรวรชาต