ดวงดาวในเอกภพ(3Y1)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูริพัต สุขเกษมสวัสดิ์ม. 3/10
2.เด็กชายภควัต มุขโตม. 3/10
3.เด็กชายเศรษฐกานต์ รัตนะม. 3/10
4.เด็กชายอัครพล พุ่มสอาดม. 3/10
5.เด็กหญิงสุพิชญา ใสแรมม. 3/10
6.เด็กหญิงคณัสนันท์ ศรีโคตรม. 3/10
7.เด็กหญิงศศิกรานต์ ปรางค์ทองม. 3/10
8.เด็กชายภาณุพงศ์ เนตรมณีม. 3/13
9.เด็กหญิงจิราพัชร พงษ์จิระศักดิ์ม. 3/13
10.เด็กหญิงญานิศา ศรีเมืองบุญม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20209

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข