การออกแบบ1(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปาริฉัตร เขียวเทศม. 1/8
2.เด็กหญิงรับขวัญ หล้าศรีม. 1/9
3.เด็กชายชัชฤทธิ์ อนันต์เดชไพศาลม. 1/10
4.เด็กชายจิรัฎฐ์ ศรีสถิตย์ม. 1/10
5.เด็กชายเตชินท์ เวฬุวัฒน์ม. 1/10
6.เด็กหญิงพิมแพรดาว แนวโอโลม. 1/10
7.เด็กหญิงไปรยา เทวอาชาไนยม. 1/10
8.เด็กหญิงจิณณา รัตนะม. 1/10
9.เด็กชายจิรายุ การินทร์ม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20216

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ