บัญชี1(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชลธิญา ล้ำเลิศม. 1/10
2.เด็กหญิงปรียาพร วงศ์อัศวเจริญม. 1/10
3.เด็กชายปุญญากัญจน์ ปุญญเสวีม. 1/11
4.เด็กชายสิทธิภาคย์ แสงทรัพย์ม. 1/11
5.เด็กชายสุภเวช ประภาสัยม. 1/11
6.เด็กหญิงผกาสินี เทศขวัญยืนม. 1/11
7.เด็กหญิงสุนิสา ผลโพธิ์ม. 1/11
8.เด็กหญิงอัญชนา เข็มทองม. 1/11
9.เด็กหญิงเกษราภรณ์ ด้วงเจริญม. 1/12
10.เด็กหญิงชัญญานุช บุญเพ็งม. 1/12
11.เด็กหญิงณิชกานต์ ผันโพธิ์ม. 1/12
12.เด็กหญิงปาริชาติ ผ่องประทุมม. 1/12
13.เด็กหญิงอริสรา ชูแสงม. 1/12
14.เด็กหญิงณัฐทิชา สุพรม. 1/13
15.เด็กหญิงประวิตา ชลินทุม. 1/13
16.เด็กหญิงเปรมฤทัย คุโณดมม. 1/13
17.เด็กชายกฤษณะ ปราณีม. 1/14
18.เด็กหญิงพัชรวรรณ พานิชม. 1/14
19.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 1/14
20.เด็กหญิงอริสรา อิศรางกูร ณ อยุธยาม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21211

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูบรรจุใหม่บัญชี