งานธุรกิจ1(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงทัศนาวลัย มานุษยานนท์ม. 1/10
2.เด็กหญิงปรียาพร วงศ์อัศวเจริญม. 1/10
3.เด็กหญิงวิชญาดา คำอ้นม. 1/10
4.เด็กหญิงศศิวิมล ทีฆะสุขม. 1/10
5.เด็กหญิงกนกพร ทองประเสริฐม. 1/11
6.เด็กหญิงกันยาวีร์ จิตรศรัณย์ม. 1/11
7.เด็กหญิงณริสสา พันธุระม. 1/11
8.เด็กหญิงณิชกานต์ กาวรรณ์ม. 1/11
9.เด็กหญิงนัฐฐยา ปานบุญม. 1/11
10.เด็กหญิงนินัฐชา สุภากุลม. 1/11
11.เด็กหญิงปรียาภรณ์ โฮล์ทม. 1/11
12.เด็กหญิงรพีพรรณ สิงหสมบูรณ์ม. 1/11
13.เด็กหญิงอริญรดา ทวีกิจปกรณ์ม. 1/11
14.เด็กหญิงธัญพิชชา กาวรรณ์ม. 1/13
15.เด็กชายนันทกร หงษ์ทองม. 1/14
16.เด็กชายภานุพงศ์ พ่วงความสุขม. 1/14
17.เด็กชายวิริทธิ์พล ด้วงวิเศษม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21205

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา