สารน่ารู้(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 4 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณรงค์ชัย บุญยังมีม. 1/12
2.เด็กหญิงภาวินี แก้วศรีนวลม. 1/12
3.เด็กชายกิตติ ปลงรัมย์ม. 1/14
4.เด็กชายภูมิรพี แป้นตุ้มม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20201

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

4 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวปาจรีย์ เชาวดี