บัญชี1(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายนัธทวัฒน์ พูลภิบาลม. 1/7
2.เด็กหญิงภัณฑิลา บุญญศิริวัฒน์ม. 1/7
3.เด็กหญิงสุวภัทร ขำเลิศม. 1/7
4.เด็กหญิงอภิญญา พันธ์พงค์ม. 1/7
5.เด็กหญิงคุณัญญา เอโกมลม. 1/8
6.เด็กหญิงณัฐนันท์ ปานขลิบม. 1/8
7.เด็กหญิงบุณยานุช แช่มช้างม. 1/8
8.เด็กหญิงปฏิพร ติละม. 1/8
9.เด็กชายกิตติภูมิ บวบทองม. 1/9
10.เด็กหญิงจิตตราพร แสงทวีม. 1/9
11.เด็กหญิงฉัตรฤดี แสนคำฟูม. 1/9
12.เด็กหญิงปาลีนา เตียวต่อสกุลม. 1/9
13.เด็กหญิงพรไพลิน ฉิมกุลม. 1/9
14.เด็กหญิงสุประวีณ์ อัครจิตตานนท์ม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21211

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูบรรจุใหม่บัญชี