ดวงดาวในเอกภพ(3X1)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปุญญิสา แย้มประเสริฐม. 3/7
2.เด็กหญิงอภิชญา อมาตยกุลม. 3/7
3.เด็กหญิงภคพร พฤกษ์พนาสันต์ม. 3/8
4.เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ครุทธกะม. 3/9
5.เด็กหญิงญาณิศา นาคขุนทดม. 3/9
6.เด็กหญิงอิศราภรณ์ จริตกล้าม. 3/9
7.เด็กหญิงสิริกร น่วมภักดีม. 3/9
8.เด็กหญิงชนากานต์ มูลศรีม. 3/9
9.เด็กหญิงรสธร นุชทองม่วงม. 3/9
10.เด็กหญิงอรวรา กันทะหล้าม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20209

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข