รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น(1Y1)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงอารดา อินทร์ขาวม. 1/12
2.เด็กหญิงสวิชญา พลภักดีม. 1/13
3.เด็กหญิงมณิสรา สุวรรณม. 1/13
4.เด็กหญิงวิมลณัฐ มั่นทองคำม. 1/13
5.เด็กหญิงศตพร ตันติกุลม. 1/13
6.เด็กหญิงปานทอทิพย์ ทองหาญม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20201

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ