สารน่ารู้(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภพธรรม ไม่ซาผลม. 1/8
2.เด็กหญิงกุลธิดา เจริญคุณาบุตรม. 1/8
3.เด็กหญิงวริศรา ชูเดชม. 1/8
4.เด็กหญิงธารใส ชินวงศ์ม. 1/9
5.เด็กหญิงนภัสสร จันทร์โอทานม. 1/10
6.เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โสภาทีม. 1/10
7.เด็กหญิงธมนชนก ผดุงกลิ่นม. 1/10
8.เด็กชายตรีภพ เขตเจริญม. 1/11
9.เด็กหญิงมุทิตา เขียวเครือม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20201

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวปาจรีย์ เชาวดี