กราฟิกและการออกแบบ(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติพศ ฉิมทับม. 1/10
2.เด็กชายเกียรติยศ พุ่มดียิ่งม. 1/10
3.เด็กชายธนินณัฏฐ์ ชินวัฒนกุลชัยม. 1/10
4.เด็กชายนพรุจ หาญกีรติกำจรม. 1/10
5.เด็กชายภูพิสุฏฐ์ อณิสันฑ์ม. 1/10
6.เด็กหญิงกฤติยากร รุกขพันธ์ม. 1/10
7.เด็กหญิงณพิชญา ศรัทธาน้อมม. 1/10
8.เด็กหญิงมรรษมล เสมเจริญม. 1/10
9.เด็กหญิงมีนซู ใจเอื้อม. 1/10
10.เด็กหญิงไลวินท์ หาญสลับศรีม. 1/10
11.เด็กหญิงวรรณวิสา ทิพมณฑาม. 1/10
12.เด็กหญิงศศิวิมล ทีฆะสุขม. 1/10
13.เด็กหญิงศิศิรา คงสมจิตต์ม. 1/10
14.เด็กชายธีรดนย์ เดชหาญสถิตม. 1/11
15.เด็กชายนิธิวัฒน์ แซ่ลี้ม. 1/12
16.เด็กชายภานุวัฒน์ ภู่อร่ามม. 1/12
17.เด็กหญิงชิดชนก จันทร์ศรีม. 1/12
18.เด็กชายปุริม แซ่โค้วม. 1/13
19.เด็กชายภครพล พวงสมบัติม. 1/13
20.เด็กชายกรวิทย์ อัญญะมณีม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21250

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา