การสร้างภาพเคลื่อนไหว(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเกียรติยศ พุ่มดียิ่งม. 1/10
2.เด็กชายณภัทร แสงอ่อนม. 1/10
3.เด็กชายธนกฤต วรคันทักษ์ม. 1/10
4.เด็กชายธนินณัฏฐ์ ชินวัฒนกุลชัยม. 1/10
5.เด็กชายภูพิสุฏฐ์ อณิสันฑ์ม. 1/10
6.เด็กหญิงไลวินท์ หาญสลับศรีม. 1/10
7.เด็กหญิงณิชนันทน์ สังข์ทองม. 1/11
8.เด็กหญิงสุนิสา ผลโพธิ์ม. 1/11
9.เด็กชายกนกนก ตันพิกุลม. 1/12
10.เด็กชายนันทกร ปัตแววม. 1/12
11.เด็กชายภานุวัฒน์ ภู่อร่ามม. 1/12
12.เด็กชายรติดัสกร ทองคำม. 1/12
13.เด็กหญิงจุฑามาศ พูนสิริเศรษฐ์ม. 1/12
14.เด็กหญิงปาริชาติ ผ่องประทุมม. 1/12
15.เด็กหญิงปิยะนุช สายไหมม. 1/12
16.เด็กหญิงมุฑิตา ปิตะสุทธิ์ม. 1/12
17.เด็กหญิงสุธาริณี ม่องโพธิ์ม. 1/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20250

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวสันต์ อุส่าห์ค้า