การสร้างภาพเคลื่อนไหว(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 13 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชุติมา ศศิทองม. 1/7
2.เด็กหญิงรักษิดา สร้อยเงินม. 1/7
3.เด็กหญิงสาธิตา สายสุวรรณม. 1/7
4.เด็กชายจิราวัฒน์ รอดแก้วม. 1/8
5.เด็กชายพฤกษ์ ฤกขะวุฒิกุลม. 1/8
6.เด็กหญิงญาติกา เกตุอัมพรม. 1/8
7.เด็กหญิงณัฐนันท์ ศิรทิพย์ชุติกุลม. 1/8
8.เด็กชายณัฐนนท์ บุตสวัสดิ์ม. 1/9
9.เด็กชายณัฐพงศ์ เชิญกลางม. 1/9
10.เด็กชายธนานันต์ พงศ์นพนันท์ม. 1/9
11.เด็กชายวรภัทร จันทราชม. 1/9
12.เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสุขม. 1/9
13.เด็กหญิงเอมอร เสมคำม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20250

จำนวนที่รับ

13 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวสันต์ อุส่าห์ค้า