สารน่ารู้(1) (1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปณิตา โพสาราชม. 1/8
2.เด็กหญิงโชติการ ดำแดงม. 1/8
3.เด็กหญิงศิริกาญจน์ ฟักศรีเมืองม. 1/9
4.เด็กหญิงปลัฎฏา ลักษณะวิลาสม. 1/9
5.เด็กหญิงกฤติยา สิงห์ลอม. 1/9
6.เด็กหญิงบุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่นม. 1/9
7.เด็กชายณัฐพนธ์ นวลดีม. 1/11
8.เด็กชายธีรกานต์ สายสมบัติม. 1/11
9.เด็กหญิงพลอยดาว สุวรรณประเสริฐม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20201

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ