คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3Y2)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายยศภัทร บัวสุขม. 3/10
2.เด็กชายณัฐวุฒิ คงนวลม. 3/10
3.เด็กชายเทพพระกาฬ จรรยากรม. 3/10
4.เด็กหญิงสิทธิสินี ธงชัยม. 3/10
5.เด็กหญิงธนาภรณ์ กัตพงษ์ม. 3/10
6.เด็กหญิงเบญญาภา กลั่นทัตม. 3/13
7.เด็กชายกฤติภูมิ จันทร์เจริญกิจม. 3/14
8.เด็กหญิงสุธีกานต์ สุขกระโทกม. 3/14
9.เด็กหญิงจิรประภา คำพวงวิจิตรม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุพัตรา เมืองพวน