เครื่องบินเล็ก(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิรเดช สมบัติปันม. 1/11
2.เด็กชายปฏิพัทธ์ ขุนอ่อนม. 1/11
3.เด็กชายสุภเวช ประภาสัยม. 1/11
4.เด็กหญิงจิตรลดา กลอยสวาสดิ์ม. 1/11
5.เด็กชายชวิศ ศิริวัฒนสกุลม. 1/12
6.เด็กชายตะวัน ชื่นคำม. 1/12
7.เด็กชายบวรวิชญ์ เป้าใจสุขม. 1/13
8.เด็กชายภครพล พวงสมบัติม. 1/13
9.เด็กชายกฤตนัย ชุบเลี้ยงม. 1/14
10.เด็กชายกฤษณะ ปราณีม. 1/14
11.เด็กชายชัยธัช โอสถานนท์ม. 1/14
12.เด็กชายธันวเทพ แสงฟ้าม. 1/14
13.เด็กชายนิธิพัฒน์ นวลรัมย์ม. 1/14
14.เด็กชายภาสวิชญ์ ศิลธรรมม. 1/14
15.เด็กชายภูมิพัศ ทองมาเองม. 1/14
16.เด็กชายสถิตคุณ กล่างสวัสดิ์ม. 1/14
17.เด็กชายอดิศักดิ์ ไชยสีดาม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21248

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค