การใช้แหล่งเรียนรู้(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐพงศ์ ค้อชากุลม. 1/10
2.เด็กชายสรวิชญ์ เกิดพินม. 1/12
3.เด็กชายไชยกร วรรณศุภระม. 1/13
4.เด็กชายฐิติกร เทียมกลางม. 1/13
5.เด็กชายธนกฤต บรรพศิลป์ม. 1/13
6.เด็กชายธนา บุญทรัพย์ม. 1/13
7.เด็กชายธาวัลย์ กรมรอดม. 1/13
8.เด็กชายนฤภัทร มาลินทาม. 1/13
9.เด็กชายนันทวัฒน์ ชัชวาลม. 1/13
10.เด็กชายปฐวี ไมตรีนุกุลม. 1/13
11.เด็กชายปณต บุนมาเลิศม. 1/13
12.เด็กชายปิฏิวัฒิ เจริญสันติสุขม. 1/13
13.เด็กชายพีรยุทธิ์ คล้ายเจริญม. 1/13
14.เด็กชายวันชนะ สุขนิรันดร์จารุม. 1/13
15.เด็กหญิงกมลทิพย์ เปรมฤทัยม. 1/13
16.เด็กหญิงจันทัปปภา นันทะพรมม. 1/13
17.เด็กหญิงฐานิดา เฉลิมกิตติชัยม. 1/13
18.เด็กหญิงณัฐชา แซ่ตั้งม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20201

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ