ภาษาไทยในเพลง (1Y1)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิรพัชธ แดงมากม. 1/12
2.เด็กหญิงยิ่งรัก โพธิ์สุขม. 1/14
3.เด็กหญิงชุติมันต์ เต็มศรีม. 1/14
4.เด็กหญิงสุธาสินี โคเชคม. 1/14
5.เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กังพัฒนกิจม. 1/14
6.เด็กหญิงนฤภร เทียนมณีม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20209

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายอภิศิษถ์ นาคมุสิก