คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงฉัตรชนก ปานแย้มม. 1/13
2.เด็กหญิงสวิชญา พลภักดีม. 1/13
3.เด็กหญิงสุธาสินี โคเชคม. 1/14
4.เด็กหญิงนัภสกร พรมไพรม. 1/14
5.เด็กหญิงวริศรา อดทนม. 1/14
6.เด็กหญิงกิรณา วุฒิธนาวัฒน์ม. 1/14
7.เด็กหญิงบุญวีร์ ปฐมสิทธิวัฒน์ม. 1/14
8.เด็กหญิงนฤภร เทียนมณีม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20201

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายปัญญา แซ่ลี้