การใช้แหล่งเรียนรู้(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชนัญธิดา อยู่ดีม. 1/11
2.เด็กหญิงกชพร จันทมาตรม. 1/12
3.เด็กหญิงกนกวรรณ ปลื้มเปี่ยมม. 1/12
4.เด็กหญิงชัญญนุช บุญเพ็งม. 1/12
5.เด็กหญิงปาริชาติ หมอเมืองม. 1/12
6.เด็กหญิงพรทิพย์ สีหาม. 1/12
7.เด็กหญิงวิภาพร แจ่มจันทร์ม. 1/12
8.เด็กหญิงอารีย์วรรณ ภัควันต์ม. 1/12
9.เด็กหญิงประวิตา ชลินทุม. 1/13
10.เด็กหญิงปวริศา ศรีสุวรรณไพศาลม. 1/13
11.เด็กหญิงกวินทรา อ่อนศรีม. 1/14
12.เด็กหญิงพัชรวรรณ พานิชม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20212

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ