แชร์บอล(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิโรภาส รอนไพรินม. 1/12
2.เด็กหญิงสกุลกาญจน์ สมบุญเพิ่มม. 1/12
3.เด็กหญิงนพรัตน์ ศรีบุญเรืองม. 1/13
4.เด็กหญิงภรภัทร รุ่งธนาธิคุณม. 1/13
5.เด็กหญิงปานทอทิพย์ ทองหาญม. 1/14
6.เด็กหญิงชาริณี โรจนพานิชย์กิจม. 1/14
7.เด็กหญิงศศิวิมล ฉิมแฉ่งม. 1/14
8.เด็กหญิงณัษชยา ทองเบ้ญญ์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20203

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจิราพร เสทา