เครื่องคำนวณ(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฏฐชานนท์ แก้วพลม. 1/7
2.เด็กชายรชต จันทร์เหลาม. 1/8
3.เด็กหญิงขวัญจิรา ยาหยีม. 1/8
4.เด็กหญิงฐิติชญา ศิริโสมม. 1/8
5.เด็กหญิงณิชกานต์ ปัจเวกม. 1/8
6.เด็กหญิงนันท์นภัส ธีรรัตน์บงกชม. 1/8
7.เด็กหญิงปรินทร์ ชาสังข์ม. 1/8
8.เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงสารวัตรม. 1/8
9.เด็กชายณัฐดนัย จำปาม่วงม. 1/9
10.เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุขศรีมลม. 1/9
11.เด็กหญิงธนัชพร ศิริโกมลสิงห์ม. 1/9
12.เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสุขม. 1/9
13.เด็กหญิงวัลย์ลดา สุมะณีย์ม. 1/9
14.เด็กหญิงศลิษา ตูพานิชม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21209

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์