คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3X2)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนัชธิชา บวรรัตนศิลป์ม. 3/7
2.เด็กหญิงภคพร โพธิวรม. 3/7
3.เด็กหญิงปภิณพิทย์ นิธิศวรธัญญ์ม. 3/7
4.เด็กหญิงชัญญา ภารชาตรีม. 3/7
5.เด็กหญิงญาณิศา เปียแก้วม. 3/7
6.เด็กหญิงศศิพิมพ์ รัตนพันธ์ม. 3/7
7.เด็กหญิงภูริดา วงษ์หมุดม. 3/7
8.เด็กหญิงภริตพร แซ่แต้ม. 3/7
9.เด็กหญิงจิดาภา คงเหล็กม. 3/7
10.เด็กหญิงพิมพ์มาดา อิทธิพรประเสริฐม. 3/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุพัตรา เมืองพวน