แชร์บอล(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงพิมพ์ชนก วะนานามม. 1/9
2.เด็กหญิงประภัสสร แซ่ลิ้มม. 1/9
3.เด็กหญิงยินดี แย้มจำนงค์ม. 1/9
4.เด็กหญิงนภชนก วรรณเพิ่มพูลม. 1/9
5.เด็กชายชลธร ยิ่งเรงเริงม. 1/11
6.เด็กชายฐาปนา ชัยสุขม. 1/11
7.เด็กหญิงอภิชญา แก้วกัณฐีม. 1/11
8.เด็กหญิงณัฐธิชา แคลนกระโทกม. 1/11
9.เด็กหญิงภัทรสุดา ศรประเสริฐม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20203

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจิราพร เสทา