ออกแบบดีไซน์1(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงทัศนาวลัย มานุษยานนท์ม. 1/10
2.เด็กหญิงพิชญาภา แซ่ลี้ม. 1/10
3.เด็กหญิงวิชญาดา คำอ้นม. 1/10
4.เด็กหญิงสิริวิมล สิตะเสนม. 1/10
5.เด็กหญิงกนกพร ทองประเสริฐม. 1/11
6.เด็กหญิงจิตรลดา กลอยสวาสดิ์ม. 1/11
7.เด็กหญิงณริสสา พันธุระม. 1/11
8.เด็กหญิงณิชนันทน์ สังข์ทองม. 1/11
9.เด็กชายทักษิณัตว์ รักษาพลม. 1/12
10.เด็กชายธัชเมศฐ์ โชติสุริยอัครกุลม. 1/12
11.เด็กหญิงปิยะนุช สายไหมม. 1/12
12.เด็กหญิงวิชญาพร ทองสุพลม. 1/12
13.เด็กชายณัฐ แซ่ตึ๊งม. 1/13
14.เด็กชายสุริยา นาใจเย็นม. 1/13
15.เด็กหญิงธัญพิชชา กาวรรณ์ม. 1/13
16.เด็กหญิงจิราพัชร เนื่องอุทัยม. 1/14
17.เด็กหญิงญาณวีร์ จิตต์ประเสริฐม. 1/14
18.เด็กหญิงธมนวรรณ จำนงค์ม. 1/14
19.เด็กหญิงวันวิสา วิเชียรชัยม. 1/14
20.เด็กหญิงวิรัญดา กมลภาภรณ์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21203

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์