ทักษะงานช่าง(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐนันท์ เอี่ยมแดงม. 1/11
2.เด็กชายดลธรรม จงสอนสุขม. 1/11
3.เด็กชายพีรพันธ์ ศรีวิชัยม. 1/11
4.เด็กชายสิทธิภาคย์ แสงทรัพย์ม. 1/11
5.เด็กชายกฤษฏิ์ ประสิทธินาวาม. 1/12
6.เด็กชายธัชพล พลทัพม. 1/12
7.เด็กชายภัทร์ภูมิ ม่วงงามม. 1/12
8.เด็กชายไชยกร วรรณศุภระม. 1/13
9.เด็กชายฐิติกร เทียมกลางม. 1/13
10.เด็กชายธนกฤต บรรพศิลป์ม. 1/13
11.เด็กหญิงณัฐทิชา สุพรม. 1/13
12.เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญโทม. 1/13
13.เด็กหญิงเปรมฤทัย คูโณดมม. 1/13
14.เด็กชายกุลพัทธ์ สุขจิตต์ม. 1/14
15.เด็กชายณัฐชนน เอื้อไพโรจน์กิจม. 1/14
16.เด็กชายปฏิภาณ ขุนอ่อนม. 1/14
17.เด็กชายแสงพล มิ่งขวัญม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21204

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศักดิ์ชัย ชมมาลี