คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3Y1)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิรเมธ แซ่จั่นม. 3/12
2.เด็กชายณัฐพล บุตรสอนม. 3/13
3.เด็กชายศุภณัฐ ต้องจิตรม. 3/13
4.เด็กชายอนุชิต เนียมนิยมม. 3/13
5.เด็กชายปฏิภาณ โฆษิตพิทักษ์พงศ์ม. 3/13
6.เด็กชายสุรศักดิ์ ชาวนายกม. 3/13
7.เด็กชายเมธาวี บุญมีประเสริฐม. 3/13
8.เด็กชายราชพฤกษ์ พุ่มศรีม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นายศิโรดม โสวัณณะ