ออกแบบดีไซน์1(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายทิวัตถ์ มัลลิกนันท์ม. 1/7
2.เด็กชายปการฤกษ์ เลิศสิริรัตน์กุลม. 1/7
3.เด็กหญิงชุติมา ศศิทองม. 1/7
4.เด็กหญิงภคจินต์ บุญอนงค์ม. 1/7
5.เด็กหญิงรมย์รมิตา ทิพยจารุโภคาม. 1/7
6.เด็กหญิงศิริภัสสร วรธรรมาทิพย์ม. 1/7
7.เด็กหญิงณัฐนันท์ ศิรทิพย์ชุติกุลม. 1/8
8.เด็กหญิงมาลิณี หนูเผือกม. 1/8
9.เด็กหญิงวรรณพิมล ภู่จันทึกม. 1/8
10.เด็กหญิงศิริพรรษา ชาติดาม. 1/8
11.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วิยาสิงห์ม. 1/8
12.เด็กหญิงจิรนิษฐ์ ทิพย์ดนตรีม. 1/9
13.เด็กหญิงวิภาดา วงศ์สนิทม. 1/9
14.เด็กหญิงศุภิสนันท์ เรืองพุทธม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21203

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์