คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3X1)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 28 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายมนัสวิน ศรีวรพรรณ์ม. 3/5
2.เด็กชายภาสวิชญ์ นวลละอองม. 3/5
3.เด็กชายพงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุลม. 3/5
4.เด็กชายพีรเดช ชำนาญดีม. 3/5
5.เด็กหญิงศรุตา โทรัตน์ม. 3/5
6.เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณสว่างม. 3/5
7.เด็กหญิงชัชฐาณัฐญา ชื่นชมม. 3/5
8.เด็กหญิงสุวิชาดา รักษาถิ่นม. 3/5
9.เด็กหญิงชนะนันท์ ศรีชื่นม. 3/5
10.เด็กชายปรเมษฐ์ อยู่เล็กม. 3/6
11.เด็กชายสิริภูมิ ศรีสนองม. 3/6
12.เด็กชายเสฎฐวุฒิ สายศรม. 3/6
13.เด็กชายณัฐปคัลภ์ ลิ้มชัยกิจม. 3/6
14.เด็กชายนครินทร์ เสน่ห์ราศรีม. 3/6
15.เด็กชายวราเทพ ศรีนาคม. 3/6
16.เด็กชายธนภัทร สีห์โรหิจจ์ม. 3/6
17.เด็กชายพีรวิชญ์ สมบูรณ์ม. 3/6
18.เด็กชายพรหมพิริยะ นุชน้อมเจริญสุขม. 3/6
19.เด็กชายภาคิน พนาพฤฒินันท์ม. 3/6
20.เด็กหญิงเบญญาดา รัตนะเศรษฐีม. 3/6
21.เด็กหญิงอนัญญา สินไชยม. 3/6
22.เด็กหญิงแพรวา พงศ์พิริยะกาญจน์ม. 3/6
23.เด็กหญิงพิรดา โชควาสนรรค์ม. 3/6
24.เด็กหญิงเอวิตา วงษ์แสงแก้วม. 3/6
25.เด็กหญิงนิตินาถ พรมดงม. 3/6
26.เด็กหญิงศศิธร โรจุยะม. 3/6
27.เด็กหญิงณัฐณิชา จตุพรชัยมงคลม. 3/6
28.เด็กหญิงศุภจิรา จันทร์สกุลทิพย์ม. 3/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20206

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศิโรดม โสวัณณะ