ทักษะงานช่าง(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชวัลวิทย์ สาครม. 1/7
2.เด็กชายณัฏนที แผนพุทธาม. 1/7
3.เด็กชายธนพงษ์ มะแป้นม. 1/7
4.เด็กชายธเนศพล พูลพันธ์ม. 1/7
5.เด็กหญิงบุญญารัตน์ ตะเภาพงษ์ม. 1/7
6.เด็กชายก้องภพ ศุภกิจอำนวยม. 1/8
7.เด็กชายปริญญา จันทนันท์ม. 1/8
8.เด็กชายรชต จันทร์เหลาม. 1/8
9.เด็กชายวรเมธ สีม่วงคำม. 1/8
10.เด็กชายศุภณัฐ ริมสมุทรไชยม. 1/8
11.เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญนกม. 1/8
12.เด็กชายอิศรา จันทร์แก้วม. 1/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21204

จำนวนที่รับ

13 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นายศักดิ์ชัย ชมมาลี