ออกแบบดีไซน์2(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศุภโชค สอนยินดีม. 1/11
2.เด็กชายสุทธิวัชร์ เพชรศิริสานนท์ม. 1/11
3.เด็กชายกิตติภัทร สิทธิวงศ์ม. 1/12
4.เด็กชายธนวิชญ์ อ่อนจันทร์ม. 1/12
5.เด็กชายนิธิวัฒน์ แซ่ลี้ม. 1/12
6.เด็กหญิงกมลทิพย์ เปรมฤทัยม. 1/13
7.เด็กหญิงจันทัปปภา นันทะพรมม. 1/13
8.เด็กหญิงณัฐชา แซ่ตั้งม. 1/13
9.เด็กหญิงน้ำทิพย์ ผลพิบูลย์ม. 1/13
10.เด็กหญิงณัฐภา กาลาศรีม. 1/13
11.เด็กหญิงกรกนก คลังบ้านงิ้วม. 1/14
12.เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีอินทร์ม. 1/14
13.เด็กหญิงณัฐฐณิชา ดียิ่งม. 1/14
14.เด็กหญิงนารีรัตน์ เทพอุดม. 1/14
15.เด็กหญิงปณยา ใจหาญม. 1/14
16.เด็กหญิงปัญจรัตน์ ธราพรม. 1/14
17.เด็กหญิงวิรัญดา กมลภากรณ์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21206

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์