การใช้แหล่งเรียนรู้(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 7 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปริยากร ดิลกรัตนพิจิตรม. 1/8
2.เด็กหญิงธันยากานต์ ศิรทิพย์ชุติกุลม. 1/8
3.เด็กหญิงสุภาวรรณ จำปาเรืองม. 1/8
4.เด็กหญิงชญาดา พลอาชาม. 1/9
5.เด็กชายกิตติพงษ์ สุคนธ์พงษ์เผ่าม. 1/11
6.เด็กชายพิสิษฐ์ บุญธรรมม. 1/11
7.เด็กชายณัฐวุฒิ ฮวดใช้ม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20201

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ