ทักษะงานช่าง(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายนนท์ เจริญสุขม. 1/10
2.เด็กชายสิทธิพล เพ็ชรโยยิ่งม. 1/10
3.เด็กหญิงธันยาภรณ์ เภาจี๋ม. 1/10
4.เด็กชายกีรติ บุรณสินม. 1/11
5.เด็กชายจิรเดช สมบัตปันม. 1/11
6.เด็กชายเดชาพล นิลฉายม. 1/11
7.เด็กชายทนงศักดิ์ กลิ่นธูปม. 1/11
8.เด็กชายธนภัทร ผู้บำเพ็ญม. 1/11
9.เด็กชายธีรภัทร สาลีวิเศษกุลม. 1/11
10.เด็กชายนริศ เชื้ออ่าวม. 1/11
11.เด็กชายปฏิพัทธ์ ขุนอ่อนม. 1/11
12.เด็กชายภานุศักดิ์ พูลลาภม. 1/11
13.เด็กชายวรายุส ผลพิพิจม. 1/11
14.เด็กชายวิษณุวัฒณ์ คำเวียงม. 1/11
15.เด็กชายศุภโชค สอนยินดีม. 1/11
16.เด็กชายธนวิชญ์ อ่อนจันทร์ม. 1/12
17.เด็กชายชัยธัช โอสถานนท์ม. 1/14
18.เด็กชายนันทกร หงษ์ทองม. 1/14
19.เด็กชายนิธิพัฒน์ นวลรัมย์ม. 1/14
20.เด็กชายสถิตคุณ กลางสวัสดิ์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21204

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศักดิ์ชัย ชมมาลี