การสร้างภาพเคลื่อนไหว (1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูริ ประชาสุขสินม. 1/8
2.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ภูริภักดีสนองม. 1/8
3.เด็กชายนนทกร ชื่นสระม. 1/9
4.เด็กชายฉัตรณรงค์ พานโคตรม. 1/9
5.เด็กหญิงณัฐพัชร์ เจริญงามเมืองม. 1/9
6.เด็กหญิงณัฐณิชา สร้อยนาคม. 1/11
7.เด็กหญิงสุภนิช เอกมาศม. 1/11
8.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิริเรืองฤทธาม. 1/11
9.เด็กหญิงณัฐนันท์ สกุลดำรงค์พานิชม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20250

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวสันต์ อุส่าค้า