ออกแบบดีไซน์2(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสุวิจักขณ์ วัฒนะนาวินรัตน์ม. 1/7
2.เด็กชายอิทธิกันต์ กิจไพศาลศักดิ์ม. 1/7
3.เด็กหญิงบงกชเนตร อ่อนละมูลม. 1/7
4.เด็กหญิงมลสิชา อาสนาชัยม. 1/7
5.เด็กหญิงขวัญจิรา ยาหยีม. 1/8
6.เด็กหญิงมาลิณี หนูเผือกม. 1/8
7.เด็กหญิงรินรดา ดำรงค์สถิตย์ม. 1/8
8.เด็กหญิงศิริประภา อาสาคุณม. 1/8
9.เด็กหญิงอภิชญา สิงหราชม. 1/8
10.เด็กหญิงพรไพลิน ฉิมกุลม. 1/9
11.เด็กหญิงวิภาดา วงศ์สนิทม. 1/9
12.เด็กหญิงอรกัญญา กมลมาลย์ม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21206

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์