คณิตศาสตร์เสริมทักษะ (3Y)

รายละเอียดวิชา

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

(ไม่มีข้อมูล)

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปราการ บุญใสม. 3/11
2.เด็กชายณัฐนนท์ สุขสมกิจม. 3/11
3.เด็กหญิงณัฐจารี อุบลบานม. 3/11
4.เด็กหญิงธนพร ปู่ครังม. 3/11
5.เด็กชายปิยะพันธุ์ ศรีคำม. 3/12
6.เด็กชายชวนากร ทัศสอนม. 3/12
7.เด็กชายศุภกฤต บุญพึ่งม. 3/12
8.เด็กหญิงภัทรนันทน์ ตาสาโรจน์ม. 3/12
9.เด็กหญิงพัชรพร ฉิมฉวีม. 3/12
10.เด็กหญิงศศิวิมล ฟองเจริญม. 3/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20205

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายปัญญา แซ่ลี้