คณิตศาสตร์เสริมทักษะ (3X)

รายละเอียดวิชา

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

(ไม่มีข้อมูล)

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพันธวัสส์ ใจชอบธรรมม. 3/7
2.เด็กหญิงเนริการ์ คำสมหมายม. 3/7
3.เด็กหญิงอรจิรา สายสุขอนันต์ม. 3/8
4.เด็กชายกาจพล รัตนภรณ์ม. 3/9
5.เด็กชายบริพนธ์ มั่นใจม. 3/9
6.เด็กชายศาสตราวุฒิ ชนะบำรุงม. 3/10
7.เด็กหญิงสิทธิสินี ธงชัยม. 3/10
8.เด็กหญิงอรพิชชา พรหมพิทักษ์กุลม. 3/10
9.เด็กหญิงธนาภรณ์ กัตพงษ์ม. 3/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20205

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

7 คน

ครูผู้สอน

  • นายปัญญา แซ่ลี้