บัญชี (1Y)

รายละเอียดวิชา

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

(ไม่มีข้อมูล)

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศัตรัฐ สมเจตนาม. 1/12
2.เด็กชายจรัล รอดแล้วม. 1/12
3.เด็กชายศุภกฤต ดวงพายัพม. 1/12
4.เด็กหญิงปิยมาภรณ์ ทองหอมม. 1/12
5.เด็กชายเนติชัย นวลคำป้อม. 1/13
6.เด็กชายแทนคุณ น้อยพรมม. 1/13
7.เด็กหญิงณัฐธิดา นาคกล่ำม. 1/14
8.เด็กหญิงวรรณนิภา ศรีเมืองม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21206

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศุกรกวรรษ สิริสุขวิโรจน์