บัญชี (1X)

รายละเอียดวิชา

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

(ไม่มีข้อมูล)

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกฤต เลิศมะเลาม. 1/9
2.เด็กหญิงอริสา แซ่ลิ้มม. 1/9
3.เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทัศนางกูรม. 1/9
4.เด็กหญิงกุลดรินทร์ หมู่พยัดม. 1/9
5.เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา เผือกผ่องพัชระม. 1/10
6.เด็กหญิงอรณัฏฐา จันทรม. 1/10
7.เด็กหญิงฐิติภัทร ประภาษีม. 1/10
8.เด็กชายศุภณัฐ จันทรพิศม. 1/11
9.เด็กชายธมน เจริญผลม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21206

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศุกรกวรรษ สิริสุขวิโรจน์