การตัดต่อวีดีโอ (3X)

รายละเอียดวิชา

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

(ไม่มีข้อมูล)

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปัญญามณี มิ่งมงคลม. 3/7
2.เด็กชายกัญจน์ เอี่ยมพรสินม. 3/8
3.เด็กชายประวันวิทย์ ขันธรักษาม. 3/8
4.เด็กชายวรทัต จิราพัชรสินม. 3/8
5.เด็กชายธนภัทร ทองกลิ่นม. 3/8
6.เด็กชายปัณณวิชญ์ ประภาพรดิลกม. 3/8
7.เด็กชายธรรมรักษ์ ยอดนางรองม. 3/9
8.เด็กชายณัฐภณ ทูคำมีม. 3/9
9.เด็กชายญาณพงศ์ กุศลม. 3/9
10.เด็กชายณัฐกิตติ์ สวัสดิสิทธิ์ม. 3/9
11.เด็กชายธนกร รังผึ้งม. 3/9
12.เด็กชายวชิรวิทย์ วัฒน์บำรุงสกุลม. 3/9
13.เด็กชายจิรเดช ฤกษ์มงคลเดชม. 3/9
14.เด็กชายปราบดา มากุญชรม. 3/9
15.เด็กชายพฤฒินันท์ นิยมม. 3/9
16.เด็กชายศิรสิทธิ์ รักกสิกรม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20293

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวสันต์ อุส่าค้า