หุ่นยนต์ (1Y)

รายละเอียดวิชา

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

(ไม่มีข้อมูล)

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณฐนนท์ มั่นวาจาม. 1/12
2.เด็กชายธีรภัทร หยิบจันทร์ม. 1/12
3.เด็กชายจิรวัฒน์ เดชบุญม. 1/12
4.เด็กชายกฤตภัค คำบุดดาม. 1/12
5.เด็กชายปัณณทัต กินใบม. 1/12
6.เด็กชายชัยชนก ทิมละม่อมม. 1/12
7.เด็กชายขวัญชัย ทิมละม่อมม. 1/12
8.เด็กชายพศวีร์ พงศ์ทะจิตร์ม. 1/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21223

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • (ไม่มีข้อมูล)